Dato: 17. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør

den 17 Juni 1870.

Kjære Ven!

Dit Brev er brændt, men hvert Ord har jeg beholdt, og takker Dig ret for din Tillid til mig, Udtalelsen af hvad der fylder Dig, dit Sind er tungt, saa meget trykker Dig, jeg kjender Trykket fra en anden LivsStilling i yngere Aar; jeg vil imidlertid saa gjerne tro, at Meget ligger mere i Misstemning end just i Forholdene. Saa inderligt som jeg holder af Dig, som var Du min yngere, kjære Broder, vil Du forstaae at jeg er bedrøvet ved at vide, hvor tungt dit Sind er og Intet at kunne gjøre for at løfte det. Det er godt nok at sige: i Virksomhed, fordunster Grillerne, men naar det er mere end Griller fordunster det ikke. Hver af os i Verden har sin Kamp, selv de der synes os lykkeligst stillet, og Du din. Det fornøier mig i dit Brev at læse at Du er glad over vi kom til at reise sammen vor seneste Tour, paa den kom vi til at kjende og forstaae hinanden, og jeg forsikkrer Dig at jeg betragter vort Samliv da som det bedste og egentlige Udbytte af denne Reise; / Du kom mig paa den, første Gang, ret fortrolig og aaben imøde; der fandtes ingen Rivninger Sted, thi vi forstode gjensidigt at vi meente hinanden det ærligt og godt. Du er endnu i Udvikling, men just, selv gjennem sjælelige Kampe, altid frem i det Gode. Kun det veed jeg Du vil og vil det i al Ærlighed. Du kan ikke optage dette Skrevne som smukke Talemaader, men tage det som det er, en Udstrømning inde fra, enten Du nu vil være enig med mig eller ei. -

Bring min deeltagende, hjertelige Hilsen! - Jeg lever meget stille herude og har det just ikke saa ganske godt, jeg plages af Gigt og er endnu lidende af Zona, det er aldeles som var der under min høiere Arm, hen mod Brystvorten, indbrændt med et Jern N, altsaa som stod der skrevet N° 2. Det er nu snart henved 14 Dage siden, og jeg holder dog lidt Diæt, (ikke meget.) - Paa Søndag reiser jeg / over til Holsteinborg og bliver der indtil den anden Juli, da maa jeg ind til Byen, enten saa Melchiors ere komne eller ei, jeg maa see paa Værelser; saadanne vil Edgar Collin leie ud, men jeg kan ikke, indseer Du, tage imod samme uden at see paa disse. Hvorledes hans, vistnok elskværdige, Frue er for ham som Hustru, er jeg dog uvis om hvorledes hun kan være som Vertinde, dog hovedsagen bliver nok om der er en solid Pige, til at passe mig. Dersom Melchiors komme først i Juni - da er jeg af dem indbudt til at boe paa "Rolighed" hvor jeg bliver 3 a 4 Uger og tager saa over til Frijsenborg. - Snart er da Sommeren forbi. Hvor dog Tiden flyver og især flyver den naar man bliver ældre. Charles Dickens Død, har fyldt mig med mange alvorlige Tanker. - Lev nu vel! hils i Hjemmet hver især

din Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 126-28)