Dato: 15. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Basnæs, Skelskjør June 15, 1870.

Dear and highly honored friend:

It is already nearly four weeks since I moved to the country, and here I received yesterday your very welcome letter of May twenty-seventh, where I learn that you have received the story, "The Great Grandfather," and the fairy tale, "The Candles." I shall expect to find one of these in the July issue of The Riverside Magazine, and the other in the August number. For September I am sending you today a new contribution, some of our loveliest Danish folk tales. I assume that these are but little known in America, if at all, and believe that they belong properly in a monthly publication. Only when I hear that these have made a special appeal shall send you more. Meantime I wish that these may be published together in a single issue, not broken up, but presented at one time. With regard to The Story of My Life, I would be pleased if you could inform me as to when you expect it to be published. I presume that this will not take place until next year, 1871. The time is not a matter of consequence to me, provided only that I know of it a couple of months in advance, so that I may be thinking of the Danish edition which is to appear later; but so arranged that no Dane beats me to it and publishes the English edition in a Danish translation before I myself can do it.

It must have been a most interesting trip that Mr. and Mrs. Houghton made. Our age is in very truth an age of adventure, as indeed the life of man always is. To be able to travel from Boston to San Francisco comfortably in eight days is wonderful. Remember me kindly to Messrs. Hurd and Houghton! Also to your own dear family.

The Danish consul in New York, General Christensen, has visited us this spring; he had not seen Denmark for more than forty years. We met at a dinner given by General Raaslöff, our former Minister of War. Mr. Christensen is a most highly esteemed and cultured man, and personally very genial. A banquet was given for him here. He is now on his way home to New York via France and England. I asked him particularly to extend to you personally my most hearty greetings. It would give me pleasure if you two gentlemen, both friends of mine, would come to know each other.

I shall stay on here at Basnæs for another week, and will then visit the Holstein family at Holsteinborg. You will recognize these places from The Story of My Life. In the last ministerial shifts, Count Holstein became president of the Council [of Ministers]. From Holstein I shall go to the lovely wooded estate of Frijsenborg, where Count Frijs lives after having left the ministry. The remainder of the summer I shall spend in a villa on the Sound, near Copenhagen. Meantime I ask that all letters to me be sent to my regular Copenhagen address; the postoffice officials always know where I am at the moment. And now, a hearty farewell, dear friend. God bless you and give you joy.

your devoted

H. C. ANDERSEN

P.S. The news of Charles Dickens's death has grieved me greatly.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Basnæs ved Skjelskør

den 15 Juni 1870

Kjære, meget ærede Ven! Allerede henved tre Uger har jeg været paa Landet og her modtog jeg iforgaars Deres meget velkomne Skrivelse fra 27 Mai og seer af den at De har erholdt Historien: Oldefaer og Eventyret: Lysene, jeg venter at finde det ene af disse i Juli-Heftet af the river side magazine og det andet i August-Heftet. For September sender jeg Dem i Dag et nyt Bidrag, nogle af vore smukkeste danske Folkesagn, jeg antager at disse kun lidet, eller slet ikke, ere kjendte i Amerika, og troer at de kunne have den rette Plads i Maanedsskriftet; kun naar jeg hører at de have særligt tiltalt, sender jeg flere; disse ønsker jeg imidlertid maa optages samlede i eet Nummer og ikke, afbrydes men alle gives paa eengang. Om mit Livs Eventyr ønsker jeg gjerne at vide naar De antager at det udkommer; jeg mener at det først skeer næste Aar 1871. Det er mig ligegyldigt om Tiden, kun at jeg et Par Maaneder veed det forud, at jeg da kan tænke paa den danske Udgave, der skal komme senere, men dog saaledes at ingen Dansk kommer mig forud og udgiver den engelske Udgave i dansk Oversættelse før jeg selv kan give den.

Det maa være en høist interessant Reise Hr og Fru Houghton har gjort. Vor Tid er i Sandhed Eventyrets Tid, som Menneskets Liv altid er det. I otte Dage i god Mag at kunne reise fra Boston til St. Francisco er underfuldt; bring mig i venlig Erindring hos Hr. Hurd & .Houghton! ligesaa hos Deres egen kjære Familie. Den danske Consul i New York, General Christensen har i. dette Foraar besøgt os, efter i over 20 Aar ikke at have seet Danmark; vi mødtes en Middag hos General Raasløff, vor forrige Krigsminister. Hr Christensen er en høist hædred og dannet Mand af personlig Elskværdighed; her blev givet et Festmaaltid for ham; han er nu .paa Veien hjem over Frankerige og Engeland til New-York; jeg paalagde ham at bringe Dem personlig mine hjerteligste Hilsener; det vil glæde mig om de to Herrer, og Venner af mig, kom til at kjende hinanden. Jeg bliver en Uges &Tid endnu her paa Basnæs, besøger derpaa Familien Holstein paa Holsteinborg, De vil kjende disse Steder fra mit Livs Eventyr. Grev Holstein er ved sidste Minister Skifte blevet Conseilles President; fra Holsteinborg gaaer jeg til det skovrige, skjønne Frijsenborg hvor Grev Frijs boer, efter at være udtraadt af Ministeriet; Resten af Sommeren er jeg paa en Villa ved Sundet, nær ved Kjøbenhavn. Alle Breve til mig beder jeg imidlertid komme under den sædvanlige Adresse til Kjøbenhavn, hvor man paa Posthuset altid veed hvor jeg for Øieblikket er. Og nu lev hjertelig vel kjære Ven, Gud glæde og velsigne Dem.

Deres hengivne

H. C. ANDERSEN

E. S. Efterretningen om Charles Dickens Død har dybt bedrøvet mig!

Tekst fra: Solveig Brunholm