Dato: 12. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskør den 12 Juni 1870.

Kjære Fru Melchior!

Det træffer sig næsten stadigt at vore Breve krydse hinanden; det har været Tilfældet med de sidste og jeg har en Anelse om at det ogsaa skeer denne Gang. I en Skrivelse jeg forleden fik fra Deres Broder fortalte han mig at De kom til Byen i Slutningen af Juni. Lad mig dog endeligt vide sikkert, paa hvilken Tid, De kommer; jeg længes usigeligt efter at samles med Dem allesammen! hvorvidt De nu strax i Juli kan modtage mig som Gjæst paa "Rolighed", eller ikke modtage mig, vilde jeg jo ogsaa gjerne vide noget om. Min Reiseplan er foreløbigt lagt saaledes at jeg bliver her paa Basnæs til den 24 Juni, reiser da over til Holsteinborg i otte dage og indtræffer den 2 Juli i Kjøbenhavn, hvor jeg da altid kan tage ind i et Hotel. Efter Opholdet paa "Rolighed" venter man mig i August paa Espe og paa Frijsenborg, og saa have vi Efteraaret og maaskee det Triste med, at ogsaa De, kjære Fru Melchior, forlader os igjen og flyver med Anna syd paa. Jeg har en Anelse herom. Gid nu Juli og August herhjemme maa blive smukke varme Maaneder. Her fortælles at den 18 Juni indtræffer Storfyrstinde Fedorowna (Dagmar) og snart efter kommer her hendes Søster Prindsesse Alexandra med sine Børn, saa at Kongehuset faaer kjære Gjæster. Grundlovsdagen der var begunstiget af det skjønneste Veir, havde samlet henved 3000 Mennesker ved Erimitagen. Folk var den Dag ret paa Skovtour og i Besøg: "hiin Side Sundet", ja midt i Sundet, da der gik et Par Dampskibe til og fra Hveen. Jeg har levet og lever stille paa Basnæs og har desværre fra Pintsedag til denne Dag været plaget af "Zona", eller som det paa dansk kaldes "Helveds Ild", paa den ene Side under høire Arm, det har vel ikke noget at betyde siger Lægen, men det er meget piinligt og drager al min Tanke til sig, i Dag tror jeg imidlertid det er i aftagende; nu har jeg ogsaa prøvet det i otte Dage. Fra Carl Bloch havde jeg igaar Brev, han lever for sin Kunst, sin Kone og sin lille Dreng. Hans seneste Billede er "Nedtagelsen af Korset". Iaftes fik jeg af Aviserne den sørgelige Efterretning at den kjære, beundrede Dickens er død den 9 Juni om Aftenen. Jeg havde haabet dog endnu engang at see ham i denne Verden, hans Kys og Omfavnelse fik jeg sidste Gang da vi skiltes i Maidstone efter mit Besøg hos ham; selv kjørte han mig til Stationen, var Liv og Lystighed, kjærlig og hjertensgod. Hvor snart og uvis er dog Skilsmissen for os Alle. Anden Deel af Breve til og fra H. C. Ørsted ere udkomne, mellem disse findes to fra ham til mig og to jeg har skrevet ham til, det ældste af disse er hele 37 Aar gammelt, da jeg skrev det tænkte jeg mindst paa at jeg efter saa lang Tid skulde gjensee det trykt. Det er fra Rom 1833. Der findes iøvrigt i denne Deel Breve til og fra Christian den 8de, J.L. Heiberg, Monrad, Orla Lehmann, Martensen, Frederika Bremer & - Veiret her hjemme er nu igjen koldt og regnfuldt, men jeg vil haabe det slaar om igjen med Varme. Mit forrige Brev til Ems sendte jeg afsted "poste restante" thi jeg vidste ikke i hvilket Hotel De boede; jeg stolede paa at De nok lod spørge paa Posthuset om der var Brev til Dem, imidlertid skrev jeg ogsaa samme Dag til Deres Svoger Hr Moses Melchior om han vilde underrette Dem om at jeg havde sendt Dem Brev; dette

vil jeg nu adressere til Hotel Prince of Wales. Hils Deres kjære, fortræffelige Mand og Frøkenerne Louise, Harriette og Anna fra

Deres

taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad

Kuvert:

Til Fru D. Melchior født Henriques.

"Rolighed." Gamle Kalkbrænderivei, paa Østerbro, udenfor Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (Mikrofilm 94,113)