Dato: 9. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

665. Til Henriette Collin.

Basnæs den 9 juni 1870.

Kjære Fru Collin !

Tak for Brevet ! jeg modtog det igaar inde i Skjelskjør hvor jeg var kjørt ind til Lægen Dr Müller. Forleden skrev jeg et spøgende Brev til Theodor og klagede over hvad jeg troede var Knappenaalsrifter paa Brystet om under Armen, men det er blevet lidt mere end Spøg og da jeg iforgaars følte mig ganske febril af Smerte kjørte jeg ind til Byen og Lægen erklærede at det var »Helvedsild«, altsaa hvad man nok kalder Zona. Jeg haaber imidlertid at jeg nok gaaer den Skjærsild igjennem og jeg seer Theodors Glæde over at jeg er kommet i den Ild. Jeg formoder at jeg ikke behøver at holde Diæt, da Lægen ikke talte derom og vil altsaa nu nogle Dage holde ud og see til. Den ene Dag herude gaaer stille som den anden. Efter at have drukket min Kaffe skriver jeg Breve, spiser saa Frokost, læser og spadserer, saa have vi Middag, om Aftenen læser jeg nu høit i »Breve til og fra H. C. Ørsted« ogsaa gaaer jeg tilsengs. I disse Breve bliver Deres Svigerfader flere Gange nævnet, Ørsted sender Hilsener hjem til ham. Det er ret kjedeligt at Mathilde ikke har kunnet erholde et eneste Brev fra Collin til Ørsted eller omvendt. De vil finde der i Bogen et Brev fra mig, det er nu 37 Aar gammelt, straalende af Henrykkelse over Italien. Et Brev fra Ørsted til Orla Lehmann har særligt interesseret mig. De nævner i Deres Skrivelse Lehmann og omtaler det Billed han har bestilt hos Bloch hvor jeg skal sidde i en Stue og læse høit af mine Eventyr, men jeg troede at det var opgivet, Lehmann har nogle egne Ideer med ideligt at faae saa tamme Scener, som Læsning ved kogende Theemaskine. Jeg synes ikke engang om det Billed i Naturen hvor Christi[an] Winther springer over Stænten og forstyrrer en Ko og to Elskende, der tilsammen skal være et Billed paa Træsnittenes Digter. Bedre var det at Bloch malede mig i Deres Stue, hvor De og Børnene saae paa mig mens jeg klippede i Papir, saa blev det dog noget Nyt i Stue?Stykkerne og man blev fri for »Maskine«, den kan jo bruges til »Hverdagshistorierne«.

Tak for Meddelelsen om at faae Tag over Hovedet og god om Gang, gid at jeg havde hørt derom otte Dage tidligere, nu er jeg stillet paa et andet Stadium. Før jeg reiste, veed De, talte jeg med Frøknerne Rausing, dog uden at gjøre videre Aftale end den, at vi i Juli, talte nærmere med hinanden. Nu faaer jeg for nogle Dage siden et Brev fra Edgar Collin og som har besvaret, ligeledes svævende, men dog meget imødekommende; han ønsker at jeg vilde boe hos ham, da vil han i det ny Qvarteer see at faae en større Leilighed end den han har, spørger mig om hvad jeg betalte hos Frøken Hallager og hvilke Fordringer jeg har. Dette som sagt har jeg besvaret og venter nu at høre hvorledes Sagen stiller sig for ham. Han gjør det naturligviis af oconomiske Grunde, og naar jeg kunde blive tilfreds hos ham, synes jeg at burde komme ham imøde. Siig mig, mellem os, Deres mening om denne Sag før den mueligviis sluttes. Hils Deres Mand, Louise, Jonas, som jeg længes efter Brev fra. Min Lottorisæddel er vel i Orden.–Hils Fru og Frøken Petersen. Viften skriver jeg paa.

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen.

[De sidste Linier i Margen. ]

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter