Dato: 7. juni 1870
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 7 Juni 1870.

Min kjære Etatsraad!

Jeg siger Dem hjertelig Tak fordi De vil komme til os medens Fru Scavenius er paa Møen. Jeg skulde være næste Uge i Kjøbenhavn, men haaber nok at kunne indrette det saaledes at jeg kan tage derind sidst i denne Uge, for saa om muelig at være her tilbage til den i5de. Det er afhængigt af forskjellige Aarsager meests vedrørende min Holstein som ny Conseilspresident; han reiste imorges og jeg kan ikke med Sikkerhed bestemme Dagen for min Ind- og Udreise førend jeg har faaet et Par Breve fra ham. Men da jeg som sagt skal gjøre Alt for at indrette det Saaledes med Hensyn til Dagene som De siger at det passer Dem bedst, haaber jeg ogsaa at kunne indrette det Alt efter Deres Leilighed.

Hvor Bodild vil beklage ikke at være hjemme! hun skrev rørt taknemmelig for Deres Godhed, endog paa saa lang Afstand at sende hende en saa venlig Hilsen ved Fru Melchior. Jeg venter i de Dage De kjære Etatsraad er min Gjæst, en af Kjøbenhavns bedste Fotographer258. Holstein beklager ikke at være hjemme til den Tid og sender Dem med bedste Hilsen ogsaa sin Tak for Deres gode Ønsker for dette Ministerium. Vil De hilse Damerne og takke min kjære Nabo for det rare Besøg. Om et Par Dage sendes Dem altsaa atter Bud og Brev fra

Deres inderlig taknemmelig hengivne

Mimi Holstein.

Chr. Christoff Gudsøn, Else og den Lille med de røde Sløifer – nu – hilse tusind Gange! -

Tekst fra: H.C. Andersens Hus