Dato: 7. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 7 Juni 1870

Kjære Ven!

Tak for Deres kjærkomne Brev! her kommer jeg med eet igjen og lægger deri en lille Skrivelse til Marie, ellers glemmer hun mig omsuset af saa mange andre Herrer, som Professor Høedt, Hr Magnus, Jerichau, ikke at tale om Fættere og unge Naboer. De læser nok Brevet for hende og læser med Udtryk. Endeligt have vi faaet Sommerveir! anden Pintsedag, (igaar) var særdeles smuk, jeg var alene hjemme, Fru Scavenius spiiste til Middag paa Espe hvor jeg ogsaa var indbudt, men foretrak at blive i Eensomhed hjemme. Jeg gik i Skoven, i Haven og langs Stranden, Luften var varm og fyldt med Duft fra Serinerne; jeg lagde mig i det høie Græs, paa den solvarmede Jordbund og nød endeligt igjen en Sommerdag. Om vi have mange af disse ivente tør jeg ikke haabe. Jeg lider iøvrigt af Gigt; det smerter mig at strække Armene iveiret; hvorledes skal det gaae med' Befindendet til Vinteren naar den kolde Blæst puster til Gigten. Oldermandskabet for det borgerlige Skyttelaug i Odense har hædret mig med en Indbydelse til deres Fest i næste Uge; saa mange Barndoms Erindringer hæfte sig til denne Fest, jeg gad nok forny disse igjen, De vil i min Roman O. T. see Festen beskrevet, men da det gode Veir ikke er vedvarende hos os og Festen forlanger at man en heel Dag er i det Frie, frygter jeg for Forkjølelse og har derfor ikke modtaget den venlige Indbydelse, jeg haaber imidlertid at man ikke tager mig det ilde op. Anden Deel af "Breve fra og til H. C. Ørsted" har jeg begyndt at læse; deri finder jeg et Brev fra mig, der er 37 Aar gammelt; da jeg skrev det, tænkte jeg mindst paa at jeg saa mange Aar efter skulde læse det igjen. Eet af Brevene fra Ørsted til mig vil De vistnok finde smukt. I næste Uge tager jeg en otte Dage over til H olsteinborg. Breve til mig gaae imidlertid efter den vanlige Adresse: "Basnæs ved Skjelskjør". Hils Deres kjære Frue! hun læser jo mine Breve til Dem og jeg antager da at det er som skrev jeg til hende. Kan lille Marie ikke besvare mit Brev saa maa vist hendes Moder gjøre det! Hils Døttre og Sønner, Jomfruen og Husets Tyende. Hils i Skov og paa Landevei, i Byen og hvor De træffer Venner af Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

E. S.

Det maa have været en smuk Fest paa Klampenborg for General Christensen; jeg skrevet Telegram til ham, men i det jeg vilde afsende samme, blev jeg opmærksom paa at Festen havde været Dagen forud, jeg troede af Fredag var Torsdag og Telegramet kom ikke. Fra Christensen fik jeg imidlertid Afskedsbrev igaar.

Hils paa det hjerteligste Familien Bille og Frøknerne Price.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 285-88)