Dato: 4. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basnæs ved Skjelskjør den 4 Juni 1870.

Kjære, fortræffelige Fru Grevinde!

Imorgen, paa den festlige Pintsedag modtager Deres Naade denne lille Skrivelse, min hjerteligste Hilsen paa det hyggelige Holsteinborg! Ogsaa jeg er glad ved at Ministerskiftet er faldet saa heldigt ud og ønsker Deres Mand al Tilfredshed og Velsignelse. Det er fornøieligt at see og høre om Nordslesvigernes glade Stemning257. Det er et stort og deiligt Hverv der er givet Hr Greven, Vorherre styrke ham gjennem al den Besvær hans Stilling medfører.

I Pintsen tænker jeg mig at han dog er hjemme, bring ham min hjertelige, ærbødige Hilsen. Christian Ghristoph og min lille Veninde Elisabeth, glemme mig vel ikke, ellers kommer jeg snart over at minde dem. Deres Naade var saa venlig og god, som altid, at sige mig at jeg var velkommen paa Hoisteinborg, gjerne kom jeg allerede i denne Uge, for efter det mig saa kjære Besøg at vende tilbage endnu en Ugestid paa Basnæs, men det træffer sig nu saaledes at Fru Scavenius i Selskab med Grevinde Moltke paa Espe vil gjøre en lille Tour til Møen, rimeligviis skeer det allerede den 16 Juni og de vente at være her tilbage den 21de; det blev da for mig beqvemt og fornøieligt om jeg turde i den Tid henlægge mit Besøg paa Holsteinborg, saaledes at jeg kom der f Ex den 15de og fandt der det gamle, hyggelige Hjem en 6 a 7 Dage. Tør jeg ikke nok, ved et Par Ord fra Deres Naade, i Løbet af denne Uge, høre hvorledes dette stiller sig, om jeg er meer eller mindre til Uleilighed til den Tid. Jeg gaaer da igjen nogle Dage til Basnæs og derfra over Espe til Frijsenborg. I Juli komme Melchiors til Kjøbenhavn og da bliver jeg hos de kjære Mennesker nogle Uger paa Rolighed. See det er hele min smukke Sommerplan. Fra Fru Melchior i Ems modtog jeg iforgaars Brev, hun fandt det der saa koldt; Grevinde Danneskjold og Comtesse Holstein vidste hun var der, men havde endnu ingen af dem seet, skriver hun. I mit Brev til Fru Melchior bad jeg hende at naar hun paa Promenaden mødte de to, da at overbringe min Hilsen.

Glæde og Velsignelse i den festlige Pintse, Solskin inde og ude.

Deres taknemlig hengivne, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus