Dato: 22. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 22 Mai 1870.

Kjære Ven!

Igaarmorges Klokken fire var jeg oppe, Klokken lidt efter 6 paa Jernbanen og før 12 sad jeg paa Basnæs, hvor Havens Frugttræer prange med Blomster, Bøgeskoven staaer deilig frisk grøn og Søen vælter store Bølger; det er første Gang jeg fornemmer Foraaret iaar; De og Deres have nu allerede nydt det i flere Dage; jeg vil haabe at Deres Kone ret har godt af det milde Veir ude i det Frie, lille Marie nyder, paa sin Viis, første Gang Landlivet, hvorledes Vandlivet vil behage er nok et tvivlsomt Spørgsmaal; siig hende at hun maa aldrig springe ud med Strømper paa, saa kan hun faae Aal i Strømperne. I Torsdags var jeg til Middag hos General Raasløvs; der var, mellem Flere, General Christensen fra New-York, en meget elskværdig dannet Mand. Han sagde mig meget Glædeligt om mit store Publicum i Amerika og søgte at overtale mig til dog at komme derover og faae en varm, glimrende Modtagelse. Han er gift, har flere Børn, den yngste, Dagmar, en smuk Pige paa en 9 Aar, kyssede mig lige paa Munden, i det Faderen sagde hun skulde have et Kys med hjem af Hans Christian Andersen. Han fortalte mig at mine Eventyr vare godt oversatte derovre og at jeg var i hæderlige Hænder. Generalen gjorte et særdeles rart Indtryk paa mig. - Har De seet H. P. Holsts: For Historie og Romantik, der staaer i det seneste Hæfte et interessant Stykke om Dronning Mathilde i Celle, det synes tilforladeligt; læs det! Jeg bliver nogle Uger paa Basnæs, besøger ogsaa Espe og Holsteinborg, ja gaaer maaskee lidt til Frijsenborg hvorhen jeg er venligt indbudt; ud af Landet kommer jeg ikke uden at jeg fra Deres Søster hører at hendes og Døttrenes Ophold i Ems drager længere ud end det er paatænkt, da flyver jeg derned en 14 Dage. Naar jeg kommer ind til Kjøbenhavn vil jo De og Deres Frue nok see mig et Par Dage, men nu forunder De mig snart en lille Skrivelse; De er den første jeg sender Brev i det jeg har slaaet mig ned paa Landet. Lad mig, om ikke længe høre om Deres Landliv, Deres Frue, Døttrene og Sønnerne. Seer De noget til Billes, da hils hjerteligt. Veiret er i Dag smukt, Fru Scavenius er kjørt til Kirke, den unge Hr Otto Scavenius, Grev Mogens Frijs og jeg ere alene tilbage paa Gaarden, jeg benytter Tiden til at sadle min Brevdue, medens de unge Herrer lader sadle til Morgentour gjennem Skoven. I Eftermiddag vil jeg derud og aande Skov-Duft. Paa Basnæs er i de sidste Aar de fleste nye Eventyr sprungne frem, gid det ogsaa skee under dette Besøg. "Oldefaer" og "Det Utroligste", ere imidlertid groede paa Høibroplads, seer De, tilfældigt, Venner derfra, da hils og bevar, som altid i venlig Tanke Deres hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 272-75)