Dato: 3. april 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 3 April 1870.

Kjære Fru Melchior! Deres velsignede Brev med Bilag fra Døttrene, ligasaa ogsaa Deres Mands hjertelige Skrivelse, kom nøiagtigt igaar paa min Festdag; jeg ønskede det saa meget, længtes der efter og det kom saa glædelig opad Dagen, som ret feiredes i Deres Hjem med Hjertelighed og Venlighed af Venner og Veninder; og dog var jeg meget lidende, saa betaget af Tandpine, at lille Marie Henriques kom grædende hjem til sin Moder og sagde at hendes "Kjæreste var saa daarlig". Jeg har ei siden Hjemkomsten følt mig saa glad, ja saa overvældet af al den Venlighed som strømmede ind, al den Velværen, at jeg blev i Angst for den megen Lykke og syntes at nu maatte snart komme et Omslag, Gud være lovet, jeg har endnu kun prøvet det ved denne "Pæl i Kjødet", som Professor Høedt igaar, hos Deres Broder i Bordtalen kaldte min Lidelse, jeg "maatte dog ogsaa prøve de andre Menneskers haarde Lod." I to Døgn har jeg været lidende, men meest Natten før min Fødselsdag; jeg sov aldeles ikke og Kinden hovnede op som om jeg havde Faaresyge. Deres Jomfru lavede mig en Kryderpose, Frøken Jette Melchior, som kom tidlig paa Dagen over at lykønske mig til Festdagen, bandt Posen om og med dette skjønne Udseende, dog uden stærke Smerter, blev jeg hele Dagen hjemme og modtog Besøg, det ene efter det andet, fra 9 om Morgenen til efter Klokken fem; jeg var aldeles lidende, men havde forresten en venskabs-rig Dag. Frøken Jette Melchior bragte mig en Bouquet og et stort varmt Halstørklæde, Hr Moses Melchior en særdeles smuk Mappe hvori var Sax, Kniv, Penne &; der kom deilige Bouquetter fra Professor Hartmann, Juliette Price, Fru Lund & dog den hældigste og smukkeste, kom fra Fru Scavenius: flere friske udsprungne Bøge og Egegrene, naturligviis udsprungne i Drivhuus, thi endnu om en Maaned til ville vi ikke see grønne Bøgeblade, Isen ligger paa Vandene, Vinden blæser vinterkold. Ved Bøgegrenene laae Guldregn og Seriner samt et Par fyldige duftende Provinds Roser; Hr Moses Melchior, som forundte mig et Par Besøg, var ganske indtaget af Bouquetten. Blomsterhandlersken Madam Mørk, sendte fra sig selv udsprungne Forglemmigei i Potte. Fru og Frøken Raasløf Vandflaske og Glas omlagt med friske Blomster. Jeg fik et deiligt slebet Glas fra Fru Henriques og to lignende fra Hr Scharf og Hr Eckardt. Dernæst kom Telegram og Brev fra Tydskland, Holland, Frankrige og Engeland og mellem disse de nævnte kjære Breve fra Dem og Deres Mand. Indholdet var saa rigt, saa hjertefuldt, dog endnu seer og veed jeg ikke naar De kommer; jeg forstaar og haaber imidlertid for vist at De, kjære Fru Melchior kommer i Juli til "Rolighed", blev det ikke Tilfældet, saa at De maatte og vilde være i Schweiz , ja da veed jeg ikke - hvor lidt Lyst jeg end har til at reise, jeg var istand til at komme der ned for dog nogle Dage at være sammen med Dem; men De kommer jo hjem? Ikke sandt? Hele Dagen igaar gik forresten med Visitter hos mig og jeg modtog mange Damer, saaledes tidligst Frøken Jette Melchior, senere Sophie Melchior, Thea, Fru Henriques med Døttre, Fru Lund, Fru Scavenius, Fru Bille, Frøken Thiele, Grevinde Frijs, Frøken Ørsted, Fru Johanne Melchior, Grevinde Holstein med Datter, Baronesse Jonna Stampe & - Grevinde Frijs bad mig særligt at sende Dem hendes venlige Hilsen. Klokken halv sex kjørte jeg i Deres Vogn hen til Henriques, Deres Svoger Hr Israel Melchior fulgte mig. (det er anden Gang jeg har benyttet Vognen siden jeg kom i Deres Hjem, benyttet den efter Deres Mands venlige Tilskyndelse.) Jeg fandt hos Henriques hans Broder med Frue fra Hamborg, dernæst Professor Hartmann med Frue, Hr Israel Melchior med Frue, Professor Høedt og Juliette Price. Høedt holdt Festtalen og tydede hen paa mit seneste Eventyr "Lysene", regnede mig til Voxlys, sig selv til ingen Arter af Lys, men til "Profitten", "den man ikke kan tænde, men den kan bære Lyset. - Talen gjorde megen Lykke og var velmeent. Deres Broder udbragte Skaaler for de Kjære i Algier, som vist nu i dette Øieblik tænkte paa os og udbragte en Skaal for Andersen; Deres Svoger, Hr Moses Melchior, talte derpaa og Alt var livligt. Efter Bordet læste Høedt fem af mine Eventyr, de tre første ikke saa heldigt synes jeg som han før har læst disse, derimod de to sidste: "Elverhøi" og "Den lykkelige Familie", ganske mesterligt; de fik en dramatisk Beaandelse, Skikkelserne traadte frem med Kjød og Blod. Klokken 9 var jeg hjemme, aldeles træt uagtet jeg havde været taus og stille, som aldrig før nogen Middag paa min anden April, thi Tænderne virkede og jeg havde ligesom lidt Feber. I Nat har jeg sovet særdeles vel, sovet til den lyse Morgen og forsøgt at gaae ud, Solen skinner, men Luften er vinterkold, jeg gik over paa Udstillingen, men der var Trængsel, jeg begyndte igjen at faae Tandpine og saa har jeg intet Indtryk af det Seete, De skal høre derom, naar jeg bedre stemt har igjen været der. Imorgen skal jeg til Tandlægen, det er saaledes ikke saa behageligt den allernærmeste Tid. I det Hele har, siden min Hjemkomst, Tænderne stadigt generet mig, dog har jeg ikke givet efter, men været paa en Deel Baller saaledes hos Kammerherre Haffners, Moltke Bregentveds, Grev Frijs & og paa det af "Klubben", meest unge adelige Herrer, givne Bal. Det holdtes i Vincents Locale og Grev og Grevinde Dannemand vare mellem de Indbydende. Hele Gangen fra Gaden op til Værelserne vare deiligt decorerede med Grønt og pyntet med Tjenerskab i deres stadselige Liberier, Kronprindsen og Prinds Hans vare mellem Gjæsterne der samledes i de rummelige Lokaler nede, Salen selv hvor Dandsen stod og som De erindrer fra min 6te September Fest, var som forvandlet til en heel Have i hvis Baggrund løftede sig, med grønt Klæde belagte Terrasser som førte til et mellem tropiske Planter arangeret Springvand i hvis Kumme svømmede Guldfiske. Hos Kongen var jeg forleden til Taffels og Dagen derpaa hos den kjære, gamle Enkedronning, hvor jeg var sammen med Arveprindsessen, som jeg ikke har seet i mange Tider. Her har De meget omstændeligt min Omtumlen, men under denne har jeg dog begyndt at skrive baade i Vers og Prosa og følt mig, i Deres hyggelige Hjem, særdeles oplagt dertil. Før i Mai kommer jeg ikke paa Landet, da Aarstiden endnu slet ikke tyder til at Nogen tidligere forlader Byen. Kan jeg til Udgangen af April blive i Deres Værelser eller skal jeg rømme disse den 26 April, thi da har jeg benyttet samme den mig forundte længste Frist "sex Uger". De siger mig det jo i næste Brev ganske aabent, men fremfor Alt, siig mig, om De kan, naar De og Døttrene forlade Algier og paa hvilken Tid Deres Mand tænker han er her igjen i Kjøbenhavn. Næste Gang skriver jeg Brev til ham, dette i Dag læser han jo og jeg trykker derfor, gjennem det Skrivne, hjerteligt og inderligt hans Haand for den mageløse Deeltagelse han altid viser mig. Frøken Louise, Harriet og Anna takker jeg for de vedføiede Hilsener, jeg længes særdeles efter Dem allesammen; Orangeblomsten der var lagt i Brevet dufter endnu; jeg lægger et Par Blade af Bøgegrenene jeg fik igaar, her ind i Brevet, en Hilsen være de fra vore danske Skove, som snart ville udfolde sig, naar nu Isen er drevet ud af Øresund. I Dag (Søndag 3 April) er Orlogsfregatten "Tordenskjold" gaaet paa sin store Fart til England for der fra at overføre og nedlægge det mægtige Telegraphtoug for Kina og Japan. Ved Toldboden seer man kun Iis langs Kysten og drivende Iisblokke længere ude; men Afreisen er bestemt. Kapitain Lund er Chef og min Ven Henny Koch næst kommanderende. Det er et deiligt Hverv fra "Ørsteds Fædreland", at bære Fredens og Industriens levendegjørende Baand ud til de fjerneste Kyster. - I London skal "Tordenskjold" optage Kablet og vil om en Maanedstid derfra, ledsaget af 6 Dampskibe styre mod Kina. Vil De bringe den unge engelske Dame Frøken Rennett min særdeles Tak for hendes Skrivelse til mig, hendes venlige Lykønskning til min Fødselsdag, jeg vedlægger her mit Portrætkort med et Par skrevne Ord, De er saa god at give hende det. I mit næste Brev, til Deres Mand, skal jeg forhaabentligt ikke glemme at sende en Udklipning, som De vil give den De troer kan have Interesse for samme. Fra Amerika har jeg af den samlede Udgave af mine Skrifter erholdt tre Bind, i disse : the Improvisatore, the Two Baronesses og Wonder Stories told for children; da alle disse ere tidligere trykte og jeg ikke har faaet for disse Oversættelser, er det smukt at jeg her har erholdt 10 Pound 4 Schilling. Hils paa det kjærligste Deres Mand og Børn.

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad