Dato: 29. marts 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Copenhagen, March 29, 1870.

Dear and excellent friend:

Not many days ago I sent you a letter enclosing a spring song. Today I am able to present a new fairy tale, written for The Riverside Magazine. I am feeling particularly satisfied to be here in my home land, am receiving so many heartfelt proofs of the pleasure. that my friends, men and women, have in seeing me again. The poetic spring, which refused to flow while I was abroad, is now pouring forth story after story. The first to be written, "The Candles," I shall send forthwith so that it may be translated and published in the Magazine. You will presently receive a similar one.

It is just three days since I received your most welcome and newsy letter. My hearty thanks for your warm sympathy and for your great faithfulness towards me. The letter contained a check for eighteen pounds and four shillings, which the firm of Melchior, which has good connections with England, cashed for me at once. Pray extend my hearty thanks to Messrs. Hurd and Houghton, and likewise accept them on your own account. At almost the same time that I received your letter, I got a communication from a commercial firm in Hamburg, saying that a package of books from America had arrived there for me and were being sent to Copenhagen. It arrived just last evening! I was surprised, first at the size of the parcel, and next at the beautifully gotten up books, of which I received so many copies. Do not fail to convey my warmest thanks to the publishers. I can only hope that your reward will measure up to your effort. I notice that for The Improvisatore Mary Howitt' s translation has been used. I take it for granted that this is done through arrangement with her. In the collection of fairy tales I do not find several which I myself value and think of as being among the better ones, but perhaps a volume with those that are missing is coming out later? I am eager to know which poems and which individual dramatic writings you will select for translation. When the Spaniards Were Here will, I hope, find its place among them. Mother Goose' s Melodies is a most attractively gotten up book, and from the little I have seen of it, by dipping into it here and there, the children' s verses seem to be amusing. I look forward with pleasure to showing my friends, the composers Hartmann and Gade, the accompanying music. Stories from M y Attic is, I take it, a book by yourself, and I am therefore looking forward with special pleasure to reading it very soon.

As I said, all the books arrived last evening, and I am hastening to send this letter as promptly as possible, express my sincere pleasure and gratitude, as well as send yon the newest fairy tale, with more soon to follow. I shall remain in the city about a month more, when I shall go out in the country to friends, but letters sent to the usual address will always reach me. Winter is still with us, the ice lies so thick in the Sound between Denmark and Sweden that navigation is still irregular, but I think that spring will burst upon us one of these days with the sun' s warm rays and fresh blooms.

Saturday, April second, is my birthday. I shall then have completed my sixty-fifth year. This is an advanced age, according to the common calculation, but I still have the full spirit of youth, feel most at home with the younger people. But time brings nearer the last journey. I am now in the front rank of those our Lord may summon, but when? And right now I have so great a love of life! May God's will be done!

your most heartily devoted

H. C. ANDERSEN

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbinhavn den 29 Marts 1870

Kjære, fortræffelige Ven! Det er ikke mange Dage siden jeg sendte Dem .Brev og deri en Foraarssang,. idag kan jeg give et nyt Eventyr skrevet for the riverside Magazine. Jeg føler mig særdeles tilfreds herhjemme, modtager saa mange hjertelige Beviser paa hvor glade Venner og Veninder ere ved at see mig igjen. Den digteriske Kilde, som saalænge jeg var ude, ikke havde noget Væld, fortæller nu Historie, paa Historie, den første nedskrevne: Lysene; vil jeg strax sende for at den snarest kan blive gjengivet og optaget i "Magazinet", De skal snart igjen, faae en lignende.

Det er netop tre Dage siden jeg modtog Deres kjære indholdsrige Brev, hjertelig ,Tak for Deres varme Deeltagelse og for al den Trofasthed De viser mig. I Brevet laae en Anvisning paa 18 Pound og 4 Schil: som Huset Melchior; der staaer i nær Forbindelse med Engeland, strax have udbetalt mig; vil De bringe de Herrer Hurd & Houghton min Tak, ligesom De, ogsaa selv vil modtage den. Samtidig, omtrent, med Deres Brev fik jeg en Skrivelse fra et Handelshuus i Hamborg at Bogpakken til mig fra America var indtruffet og afsendt til Kjøbenhavn. Iaftes netop indtraf den! jeg blev overrasket, først ved Pakkens Størrelse, dernæst ved de smukt udstyrede Bøger, som jeg fik saa rigeligt Exemplarer af. De maa endeligt, paa det allervarmeste, udtale min Tak for de Herrer Forlæggere, gid at De nu maa have noget godt Udbytte deraf. Jeg seer at til lmprovisatoren er benyttet Mary Howitz [sic] Oversættelse, jeg antager at det er et Arangement med hende. I Eventyr-Samlingen savner jeg flere jeg selv sætter Priis paa og troer at kunne regne til de bedre, men der kommer vel et Bind endnu hvori de savnede optages? Jeg er begjærlig efter at vide hvilke Digte og hvilke enkelte dramatiske Sager De vælger til gjengivelse: Da Spanierne var her, haaber jeg faaer en Plads. Mother Goose's Melodies er en ganske deiligt udstyret Bog og efter det lidet jeg har seet, ved at titte i den, er det morsomme Børnevers. Jeg glæder mig til at vise mine Venner Componisterne Hartmann og Gade den vedføiede Musik. Stories from my Attic, forstaaer jeg er en Bog af Dem selv og glæder mig derfor særligt til ret snart at læse den. Alle Bøgerne, som sagt, kom iaftesog jeg iler med snarligst at sende denne Skrivelse, udtale min inderlige Glæde og Tak, samt oversende Dem det nyeste Eventyr, der snart vil blive efterfulgt.

Jeg bliver endnu en Maaneds Tid i Byen, tager da ud til Venner paa Landet, men Breve, under vanlige Adresse, ville altid naae mig. Endnu have vi Vinter; Isen ligger i Sundet mellem. Danmark og Sverrig saa at Skibsfarten endnu ikke er ret istand, men een af de første Dage. tænker jeg at Foraaret bryder ind med varme Solstraaler og friske Blomster. Paa Løverdag, den anden April, er det min Fødselsdag; jeg fylder da mit 65 Aar, det er efter almindelig Opfattelse en høi Alder og dog har jeg hele Ungdoms Sindet, føler mig hjemligst hos de Unge, men Tiden skrider dog mod Afmarsch, jeg er nu i første Geleed blandt de Vorherre maa kalde, - men naar? Nu har jeg just saa megen Livs Lyst! Guds Villie skee!

Deres hjerteligt hengivne

H. C. ANDERSEN

Tekst fra: Solveig Brunholm