Dato: 18. marts 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Copenhagen, March 18, 1870.

Dear and excellent friend:

Now I am again at home, in Denmark, as you will see from the heading of the letter. I arrived a few days ago and my first letter from here is to you, dear friend, in the country where my writings are read with warmth of heart and friendly eye. Thank you for your letters; I believe I have received all of them, as well as the various numbers of The Riverside Magazine. On the other hand, I am not certain that you have received my communications. I notice that you have not received the first letter from Vienna, although I mailed it myself. Later I sent two letters from southern France, in the last of which was a little story about "The Days of the Week." I shall be very sorry li you have received none of these letters. You would have seen from these that I have not properly enjoyed this trip, that I was disappointed in that the dear friends I had expected to spend the winter with in Nice were obliged because of the unusually cold weather to go to Algiers, where I did not care to follow; that I have been plagued with storm, snow and ice, there where the palms grow and the oranges glitter among the leaves. I have felt myself oppressed by the winter, have felt out of sorts, have written nothing at all and therefore decided to return to the north, seek the home where it seemed that my muse had remained, in that she seems to have repeated what I once learned from her: "I think it is most beautiful in Denmark!" Yes, in all seriousness, for the first time abroad I have been homesick for our cosy winter life. an the homeward journey by way of Cannes I did have one lovely day, beautiful sunshine, almond trees in bloom, violets too,-but then came the grey skies once more, snow and cold, and when _ arrived in Paris and expected to enjoy the theatres there it was no pleasure to go out evenings. There was no telling how peacefully the evening and the night would pass. In Brussels I spent a couple of active days, and I enjoyed myself particularly in Cologne, where I happened to come in carnival time. It was just as jolly there as I had seen it earlier in Rome. Half the town was clad in motley. The [Great] Belt between Fyen and Zealand was full of floating ice cakes; for a long time they had been making the trip across with ice boats, and I was fortunate after some inconvenience to be able to get through on the steamer. ane of my most faithful friends, the wholesale merchant Melchior, with whose family I was to have spent the winter in Nice, has gone over to join them in Algiers. During his absence he has turned over to me his lovely home where I have moved in amidst all the conveniences, and where I shall remain till the woods are green and I can move out in the country to other dear friends who will receive me warmly. I am feeling unusually well and hope that in this sunshine of my heart my muse will return to me and that I shall presently be able again to send you regularly contributions to The Riverside Magazine. During the stay in Paris, where I had one day of sunshine, it seemed as if the whole of spring was greeting me in it, and I wrote a "Spring Song," which everyone is finding has a youthful freshness, and which our excellent composer Hartmann has immediately set to music and will present at one of the first concerts, of the music society. Today it was printed for the first time in one of our most widely read newspapers. I am cutting it out and enclosing it in this letter. If it is to be reproduced, I shall insist upon the thought and the verse form, but do not care if it is rendered in rhyme; these always bring the translation farther from the original. I shall hope that it will please my American friends. This is my spring greeting! If only I shall be able soon to bring forth a fresh and youthful fairy tale while my heart and my entire soul are still young.

Greet your family and Messrs. Hurd and Houghton. No copy of the Collected Writings has as yet come to Denmark. Joys and blessings for the New Year.

your devoted

Hans Christian Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn den 18 Marts 1870

Kjære, fortræffelige Ven! Nu er jeg igjen i Hjemmet, er i Danmark, som De vil see af Brevets Overskrift. Jeg kom for nogle faae Dage siden og min første Skrivelse herfra er til Dem, kjære Ven, i Landet hvor man med varmt Hjerte og milde øine læse mine Skrifter. Tak for Deres Breve, jeg vil tro at jeg har modtaget alle tillige med de forskjellige Hefter af the riverside Magazin, derimod er jeg uvis om De har modtaget mine Skrivelser; det første Brev fra Wien seer jeg at De ikke har modtaget, uagtet jeg selv har bragt det paa Posten, senere har jeg sendt to Breve fra Sydfrankerige, i det seneste var en lille Historie om Ugedagene; Det vil bedrøve mig om De ingen af Brevene har modtaget. De vilde af disse have seet at jeg ikke ret har nydt denne Reise, at jeg havde den Skuffelse at de kjære Venner jeg skulde have tilbragt Vinteren med i Nizza, maatte for den usædvanlige strænge Kulde, ty til Algier, hvor hen jeg ikke vilde; at jeg har været plaget med Storm, Snee og lis; der hvor Palmerne groe og Orangerne prange i det Grønne; jeg har følt mig trykket af Vinteren, følt mig forstemt, aldeles Intet skrevet og derfor bestemte jeg ogsaa atter at gaae Nord paa, søge Hjemmet, hvor det syntes at min Musa blev, i det hun nok har gjentaget hvad jeg engang lærte af. hende: "Jeg troer der er skjønnest. i Danmark!" Ja, i al Alvor, jeg har første Gang ude ret længtes efter vort hyggelige Vinterliv; paa Hjemreisen over Cannes havde jeg dog een smuk Dag, deiligt Solskin, Mandeltræerne blomstrede, Violerne vare sprungne frem, men saa kom igjen graa Himmel, Snee og Kulde og da jeg naaede Paris og skulde der glæde mig ved Theatrene, var det slet ikke lysteligt at gaae ud. om Aftenen, man vidste slet ikke. hvor fredelig Aften og Nat vilde gaae hen. I Briissel tilbragte jeg et Par livlige Dage, og morede mig særdeles i Cøln, hvor jeg netop indtraf i Carnevalet, det var der ligesaa lysteligt som jeg tidligere har seet det i Rom. Den halve By var i broget Udklædning. "Beltet" mellem Fyen og Sjælland var fyldt med Driviia, længe var Overfarten skeet med Iisbaad, jeg var heldig, med nogen Uleilighed, at slippe over med Dampskib; een af mine meest trofaste. Venner, Grosserer.Melchior, hvis Familie jeg skulde have tilbragt Vinteren med i Nizza er reist over til disse i Algier; han har i sin Fraværelse overladt mig sin smukke Bolig hvor jeg er fløttet ind til alle Beqvemmeligheder og bliver her til Skoven grønnes og jeg kan tage paa Landet til andre kjære Venner som med varmt Hjertelag modtage mig; jeg har det udmærket godt og haaber i dette Hjertets Solskin vil min Musa atter besøge mig og jeg snart og jevnligt igjen kunde sende Dem Bidrag til the riverside Magazine.

Under Opholdet i Paris, havde jeg een Solskinsdag, det var som hele Foraaret hilsede mig. deri og jeg skrev .en "Foraarssang", som Alle finde saa ungdomsfrisk, og vor fortræffelige Componist, Hartmann strax har sat [i] Musik og vil ved een af de første Musikforenings Conserter blive givet. I Dag stod den første Gang trykt i eet af vore meest læste Blade; jeg klipper den ud og lægger den her i Brevet; vil De faae den gjengivet; Tankerne og Verseformen holder jeg paa, men bryder mig ikke om at den gives med Riim, disse fjerne altid Oversættelsen fra Originalen; jeg vil haabe at den tiltaler mine amerikanske Venner, det er min Foraars-Hilsen! gid jeg ret snart maa kunde bringe et ungdomsfrisk Eventyr, noget som. mit Hjerte og hele min Sjæl endnu er. Hils Deres Familie og de Herrer Hourd and Houghton. Af de samlede Skrifter er endnu intet Exemplar indtruffet til Danmark. Glæde og Ve1signelse i det nye Aar, Deres hengivne

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Tekst fra: Solveig Brunholm