Dato: 6. marts 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Hamborg 6 Marts 1870.

Kjære Ven.

Den anden Marts om Eftermiddagen forlod Collin og jeg Køln hvor vi i to hele Dage ret havde moret os ved Carnevalet; det var saa lystigt som det kunde have været i Rom. Den halve By løb om i Udklædning, storartede Optog vare arangerede. Ved Table d'hote i Hotellet kom Bønder og Bønderpiger og dandsede for os i Spisesalen, Musik og Jubel lød gjennem den-hele Stad. Vi reiste derfra ikke længer end til Hamm, hvor jeg af Avisen erfarede at Henrik Hertz var død, det kom mig saa uventet, jeg blev overrasket og noget betaget; i den Stemning nedskrev jeg et lille Mindevers, kun fire Linier, men De veed jeg har en Slags Styrke i at sige en Deel i faae Ord. Verset sendte jeg til Collins med Bøn om at give Bille det, De vil da rimeligviis meget snart læse det i "Dagbladet". At Theatret holdt Prøve samme Dag Begravelsen forestod, saa at ikke alle Scenens Kunstnere kunde følge, finder jeg upassende og utaknemligt. Fra Hamm reiste Collin og jeg til Hanover og blevet Døgn; igaar Eftermiddags kom vi til Hamborg. Vi maatte Natten forud blive i Haarburg, der var meget Driviis paa Elben, det var bælmørk(tJ og jeg vilde helst over ved Dagen; det var ret interessant, men tog længere Tid end ellers, uagtet vi ikke gik med Omnibus. I Hotellet i Hamborg havde jeg den Glæde at modtage Deres kjære Brev; det var en venlig Hilsen; Tak for den! Deres Brev til Paris har jeg desværre ikke modtaget. I det Hele maa man høiligt beklage sig over Postvæsenet i Frankrige; flere Breve ere gaaet tabt for Collin og mig. Eet Brev der med fuldstændig Adresse sendtes mig til Nizza fra Aalborg, lod man gaae tilbage igjen og jeg fik det først flere Uger efter da det fra Aalborg atter sendtes afsted, og saa maatte jeg betale omtrent som. for tre ufrankerede Breve. "Det er en Feil i Paris;" sagde man hver Gang. Postbetalingen var med Uret forhøiet uagtet Brevet var frankeret. I Paris blev svaret, at Brevet var jo nu aabnet & -& jeg skal dog ved Leilighed skrive herom; uagtet det neppe nytter. Iaftes var Collin og jeg i Thalia-Theater og morede os ved en særdeles god Forestilling af Shakspeares "Comedie der Irrungen" og en høist morsom Farce: "die Mönche"; jeg loe saa jeg klukkede. I Hamborg vilde jeg ingen Besøg gjøre, dog kunde jeg i Dag ikke dye mig men gik til Deres Hr Broder Simon, han var ude, hans Frue derimod hjemme; hun fortalte at de paa Onsdagmorgen reise fra Altona over Kjøbenhavn, uden Ophold, til Sverige, Børnene følge med. Iaften see Collin og jeg Oberon, imorgen, vil Gud, reise vi til Fredericia for at betragte Landsoldatens Monument, Dagen derpaa gaae vi til Odense hvor vi blive en Dag eller to; om jeg følger med ham til Kjøbenhavn, vil for en Deel beroe paa om der er Dampskibsfart over Beltet. Jeg glæder mi til Hjemmet, glæder mig til der at feire min Fødselsdag; Fru Serre skrev jeg det til at hun ikke maatte vente mig. Min Fødselsdag indtræffer en Søndag, altsaa den Dag jeg pleier at være Deres Gjæst, det bliver jeg vel ogsaa den Dag? Hils Deres fortræffelige Kone, lille Marie og alle Børnene. Vil De takke Hr Professor Høedt for hans Oplæsning af Eventyrene, jeg beklager at jeg ikke hørte derpaa, særligt vilde det have interesseret mig at høre ham læse: "Elverhøi". Frøknerne Price, Deres Svigermoder,

Hr P. Hansen, Magnus og Alle som have venligt Sind for mig de bedste Hilsener. Jeg skal nok bringe Foraaret hjem med, om jeg saa skal have" det paa Flaske som en anden "Galgemand". Storken er vel kommet med Hilsen fra Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 268-71)