Dato: 1. marts 1870
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 1 Marts 1870

Kjære Ven

Jeg modtog idag Deres kjære Brev fra Brüssel af 25 Februar og seer deraf, at der maa være gaaet et Brev fra mig til Dem adresseret Paris tabt, hvilket jeg beklager ikke for sammes Indhold, men fordi De troer, at jeg ikke har besvaret Deres sidste Brev. Dette Brev sender jeg til Hotel l'Europe i Hamborg, da jeg har det Indtryk af Deres sidste Brev, at De opgiver Deres Reise til Dresden og vender hjem til de mange Venner, der med Længsel vente paa Dem. Hvorfor skulle vi ikke have Dem til 2den April? Deres Digt til Hartmann var rigtig friskt og stemnings- fuldt og aandede en Glæde over atter at nærme Dem det Land, der er stolt over at eie Dem. Bliv derfor ikke længer borte, Isen smelter, saasnart De kommer, saa at De ikke behøver at gaae over Beltet med Iisbaad, den varme Modtagelse De vil faae i Hjemmet kan smelte alentyk Iis. Dog behøver jeg ikke at / lokke Dem hjem, her er det dog bedst at være. Idag er det rigtigt Foraarsveir, Sneen smelter og Luften er mild, saa at Vinteren som Katten forhaabenlig er slaaet af Tønden.

De har vel seet, at Henrik Hertz ikke mere er i de Levendes Tal, han skal begraves paa Fredag Idag stod en Biographie, han selv i levende Live har skrevet, at læse i Dagbladet. Dette Dødsfald har mødt megen Deeltagelse. – Deres Hilsener til alle nævnte Venner og Veninder skal jeg besørge og takker forud paa Alles Vegne, især min Svigerinde, min Kone og mine Børn. Marie er tro, trods den mistede Fortand. I Søndags var 26 Drenge indbudne til at slaae Katten af Tønden heri Gaarden. Det gik muntert til, Anne og Fernanda samt en engelsk Dame Miss Wood, dunkede dygtigt paa Tønden og paa Jydepotterne. Min Broders Søn Gustav blev Kattekonge. Miss Wood var anbefalet mig fra Stockholm, hun skulde strax reise videre, men maatte blive her et Par Dage for Forkjølelse. Der var 2 Ting hun ønskede at / see i Kjøbenhavn, nemlig Frue Kirke eller Thorvaldsens Museum og - - - H. C. Andersen. Jeg kunde kun vise hende Deres Portrait og Marie Bog, som hun var henrykt over. Denne Bog fortryllede ogsaa Theaterdirekteur Stjernstrøm og Frue fra Stockholm, som have besøgt os. De ere stærkt indtagen i Alt hvad der berører Dem. Høedt har læst endeel af Deres Eventyr i Studenterforeningen paa 2 Concerter og gjort megen Lykke. Sidst læste han Elverhøi, Den lykkelige Familie, Jomfruerne og Sommerfuglen. I forrige Uge vare vi til Middag hos Hartmanns og havde det rigtigt rart. Det var Emils Fødselsdag. Selskabet bestod af Gades, Erslevs, Høedt, Sommers og August Södermann den svenske Komponist. En svensk Quartet, de skal synge godt er anbefalet til mig, den kom i forrige Uge og reiste først til Sverrig for at give Concert. Forrige Mandag telegraferede de mig, at de kom her som i Thorsdags og inviterede jeg / et stort Selskab ialt 56 Personer til i Løverdags, men tænk Dem, saa fik jeg Telegraf i Thorsdags, Fredags og Løverdags at de ikke kunde komme for Iis, saa at jeg blev nødsaget til at sende Afbud til de Inviterede. Endnu idag Tirsdag ere de ikke komne. De Unges Forbund af Henrik Ibsen gjør meer og meer Lykke paa Theatret, takket været W. Wiehes i høi Grad mesterlige Spil. Mantzius er ligeledes fortræffelig. Stykket selv er ikke dramatisk og vilde være faldet igjennem, hvis som sagt Wiehe ikke havde været. Næste Uge skal opføres Herr Grøns Fødselsdag af Jfr. Andersen, det skal være godt. Man mener at Udvalget i Theatersagen vil foreslaae Opførelse af et nyt Theater, det er paa Tiden. Lev nu vel! og kom ret snart hjem De skal have det rigtigt godt hos Deres gamle Venner, af hvilke Ingen blive gladere end Therese Henriques og Deres hengivne

Martin R. Henriques.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 514-18)