Dato: 25. februar 1870
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

657. Fra E. Collin.

d.25 de Februar. 1870.

Jeg kan ligesaagodt skrive til Dem idag, for at give et Livstegn fra os, da Correspondancen jo vel nu ophører; den er nu for uberegnelig paa Grund af Iisforholdene.

Jeg sender Dem herved (tilstillet mig fra Redacteur Bille) en Udklipning Dem angaaende af the Daily Telegraph af 17de Januar.

Siden Deres Brev af 17de have vi nu Brev fra Jonas (til Louise), hvoraf vi see, at han har faaet Brev. Om han har faaet mit lange Brev ang. Krøyer, har jeg endnu ikke hørt noget om.

Iisforholdene ere de samme. Igaar meldes, at endeel Baade, efter at have arbeidet en heel Dag i Isen, have maattet vende tilbage. Jeg ønsker naturligviis ikke, at Jonas skal tage Deel i saadanne Farter, men forøvrigt vil jeg ikke have nogen Indflydelse paa Reiseplanen. Vi kunne jo ogsaa haabe en Forandring til det Bedre inden den Tid.

Jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt Dem, at Dr. Vilh. Meyer har havt Bryllup.

Idag vade vi i Snee til op over Galocherne, naar man har saadanne; det har allerede standset Sporvogne og vil maaskee snart standse Jernbanerne. Det standser ogsaa mig i mine Byggeplaner; men det er da mindre vigtigt.

Vil De have en Oversigt over hvad der efter Deres Afreise er udbetalt for Dem?


Til Privatbanken betalt:
1869 Oct.27. 110 R. 73
- Novbr. 8 167. 33
1870 Januar 4.147. 66
- - 22. 147. 66
- Febr. 8. 295. 36
868 R. 82 ß
Givet Jonas med 400 - -

Der er saa mange Folk som sige til mig paa Gaden: hils Andersen, naar De skriver til ham'ndash;men jeg kan ikke huske deres Navne. Men fra vor Kreds skal jeg hilse Dem fra Enhver uden Undtagelse.–Dersom et Brev fra Collin reiser hurtigere end De, haabe vi endnu engang at høre fra Dem eller Jonas.

d. 25/2 70

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost