Dato: 16. februar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjære Fru Koch!

Det var nok lille Juleaften jeg senest sendte Brev til Dem, det er allerede lang Tid siden, men uagtet ingen Dag gaaer uden at jeg jo i det mindste skriver eet Brev voxer dog min Brev-Gjæld til alle Kjære; dog De burde særligt have hørt lidt tidligere fra mig end i Dag. Juleaften blev ganske festligt tilbragt i Pension suisse; vi havde et stort Grantræ med Lys og Nips, god Musik og megen Livlighed. Under Festen traadte een af Gjæsterne frem og sagde: "her er en Mand mellem os, som ved sine Skrifter have glædet os Alle, Store og Smaa, til hvilken Nation vi end høre, ham ville vi udtale vor Tak!" og nu overrakte en lille Pige mig en stor Laurbærkrands omvundet med Baand af de danske Farver. I Journal des Etrangers i Nizza stod mit Ophold smukt anmældt i et Brev til Redacteuren, mit Navn havde venligt staaet i Listen mellem de mange hundrede Fremmede, nu stod skrevet til Redacteuren, "De har altid en særskilt Plads for Kongerne af Guds Naade", her er en Digter af Guds Naade, Andersen som vi hædre og velsigne" && [overstr: er her for] Det var meget venligt. Megen Deeltagelse og Venlighed nød jeg dernede mellem de Fremmede, her i Paris lever jeg ganske stille; vor Gesandt Grev Moltke, hvem jeg har forgjæves besøgt og lagt Kort hos, har derimod endnu ikke ladet høre fra sig. Jeg boer ellers i Hotel med Jonas Collin, som var saa elskværdig for en Maaneds tid siden at besøge mig i Nizza, / vi ere fra den Tid bleven hos hinanden, have lagt Veien over Cannes, Marseille, Arles og Dijon her til Paris hvor vi kom igaar for en Uge siden, kom netop den Aften her var en Deel Optøier;jeg følte mig slet ikke hyggelig, men nu synes Alt igjen at være fredeligt og godt det jeg helst ønsker. Jonas Collin reiser hjem først i Martz, jeg reiser rimeligviis med, thi jeg morer mig ikke i Paris, har i det heletaget ikke noget Udbytte af denne Reise, kun det som endogsaa er Noget, at jeg er kommet til at skatte og holde af min unge Ven mere end før, paa de tidligere Reiser var han lidt vanskelig, nu er han god og opmærksom og har Begavelse, saa at det er fornøieligt at tale med ham, jeg er rigtig glad ved at vi ere sammen. Alle Breve til mig komme her poste restante, jeg vil ikke uleilige Legationen, da jeg imidlertid kun bliver her kort vil jeg ikke bede Dem om Brev til Paris, men heller dersom De skriver i Løbet af 10-12 Dage at sende dette til Köln poste restante. Jeg glæder mig særdeles til Gjensynet med alle Kjære hjemme! hils Deres Børn og Børnebørn. Jeg lægger et Par Ord herved til den kjære Jørgen som glædede mig med Brev! hils ogsaa Conferensraad Hauch. Særdeles glæder jeg mig mig til at læse hans altid ungdomsfriske Digte! hos Deres Broders vil De ogsaa frembære min Hilsen og selv trofast, som altid, erindre Deres

inderligt hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 335, billed 6931-36)