Dato: 16. februar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Melchior
Sprog: dansk.

Paris den 16 Februar 1870

Kjære Fru Johanne Melchior! Dette Brev bringer Thea Dem paa Deres Festdag den 25 Februar, det sige Dem at De er hjerteligt i min Tanke og at jeg ønsker at det nye Livs Aar, som opruller for Dem, maa løfte Dem i Sundhed og bevare Deres gode Humeur, at De ret maa fornemme Solskin i Hjerte og Stue. Lille Poul og hele Børneflokken ville bidrage der til! "Hvor der er Børn, der er en evig Juul!" siger Øehlenschlæger, og da nu Julen er Glædens Fest, saa er den blevet Dem forundt hele 365 Dage aarligt. - Jeg glæder mig til snart at komme hjem, samles med alle Kjære; jeg veed at De, Deres Mand og alle Børnene ville med milde Øine og glade Ord modtage mig. Der er dog bedst i Hjemmet hvor man er groet og hvor man trives; jeg har særligt paa denne Reise tænkt derover, i det jeg slet ikke vilde trives ude. Det var mig en stor Skuffelse ikke at være sammen med Deres Familie i Sydfrankerige, Vinteren har dertil været saa usædvanlig stræng, mit Humeur har været som lagt i Dvale. Deiligt var det imidlertid at Jonas Collin kom ned til mig og blev en 14 Dage i Nizza, nu boe vi sammen i Paris, hvor vi just indtraf i en mindre behagelig Tid, for fredelige Fremmede. De natlige Gadeoptøier, synes dog nu, Gud skee Lov, at være forbi. - Collin og jeg besøge jævnligt Theatrene, af Nyheder gives intet af Betydenhed, men vi have hørt Faust og imorgen vente vi at høre Hamlet med Christine Nielsen som Ophelia. Collin reiser hjem midt i Marts, maaskee kommer jeg med ham, dog det beroer for en Deel paa Veiret, jeg vil ikke gjerne sidde i Snee eller gaae med Iisbaad over Beltet. Hils Deres Mand og hele Børneflokken, bring Deres fortræffelige Svoger, Hr Moses Melchior ligesom ogsaa Deres Fader, om han endnu er i Danmark, min hjerteligste, taknemlige Hilsen.

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen (udskrift) Til Fru Johanne Melchior i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Niels Oxenvad