Dato: 16. februar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

H.C. Andersen til Fru Henriette Sophie B.E. Scavenius, født Moltke.

Paris den 16 Februar 1870

Kjære Fru Scavenius!

Det er saalænge siden at jeg havde den Glæde at høre fra Dem, at jeg ret længes derefter. Jeg er nu i Paris, som deres Naade vil see Overskriften. Jeg har besøgt Grev Leon Moltke uden at træffe ham hjemme og han har ikke ladet høre sig fra sig, jeg veed saaledes ikke om hans Moder er her i Paris eller hvor hun boer, jeg veed ikke om den kjære Otto er her, det Fru Luzia Castenskjold antydede i sit kjærkomne Brev. Det vil ret gjøre mig ondt om Otto var her paa samme Tid som jeg og vi ikke mødte hinanden. Hos vor Consul har jeg spurgt, men han vidste intet om ham. Jeg kom hertil netop den uhyggelige Aften her var optøier, nu synes, Gud være lovet, Alt igjen fredeligt og man kan i Ro bevæge sig. Imidlertid morer jeg mig ikke ved at være i Paris, ligesom hele dette Ophold i Udlandet kun lidet har behaget mig. Jeg har følt mig eensom til for tre Uger siden, da Jonas Collin Søn af Etatsraad Collin, som tidligere har reist med mig i Spanien og Italien, kom ned til mig. Vi boede sammen 14 Dage i pension suisse i Nizza og ere fulgtes ad over Cannes, Marseille, Arles og Dijon her til Paris, hvor vi boe sammen og komme fortræffeligt ud af det med hinanden, han er god og opmærksom og dertil et begavet Menneske som det er en fornøjelse at tale med. Til den 10de Martz vil han være i Kjøbenhavn, jeg har Lyst til at gjøre Reisen med, kun ikke prøve Iistransporten over Beltet. Efter Aviserne synes det som om det besværligt paa denne Tid at gjøre Reisen, dog i Løbet af en tre Uger kan Veiret bedre sig og Foraarssolen faae Magt.Jeg veed slet ikke hvor Deres Naade er, i Kjøbenhavn eller paa Basnæs, jeg sender derfor dette Brev til Basnæs, derfra naaer det vel til Dem og de vil hjerteligt hilse Otto om han er i Hjemmet; De vil hilse Fru Luzia, hendes mand, den lille Berta og hele Familien paa Borreby, De vil bringe mig i venlig Erindring hos Grevinde Moltke paa Espe og hos den Kjære Grevinde Holstein paa Holsteinborg; jeg fik ved Juletid i Nizza et rigtigt velsignet Brev fra hende, som jeg, naturligviis strax besvarede igjen. Frøken Brandes har vel nu sin Bog under Pressen; jeg vel ret ønske at hun maa have Glæde af den, baade Erkjendelse og en lille Indtægt! Siig hende at jeg med stor Deeltagelse længes efter at høre det bedste herom. Iaften besøger jeg den store Opera for at høre Faust og overmorgen at høre Hamlet hvori Christine Nielson udfører Ophelias Rolle. Af Nyheder har jeg endnu kun hørt Offenbachs Les brigandts som ikke tiltalte mig, hverken Text eller Musik. I morgen er her stort Bal hos Seine-Præfecten, flere af vores Landsmænd, hører jeg, have faaet tilsendt Billet fra vor legation. Og nu lev hjerteligt vel, Gud glæde og velsigne Dem.

Deres taknemmelige H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus