Dato: 5. februar 1870
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

654. Fra E. Collin.

Til Andersen.

Besynderligt: lige i det Øieblik da jeg har stukket Brevene ind i Convoluten, men endnu ikke slikket paa den, kommer Brevet fra Cannes. Altsaa maa jeg dog skrive til Dem.–Jeg kan ikke sige Dem, kjære Andersen, hvor det glæder os at see Deres Meddelelse om det gode Samkvem med Jonas. Denne stadige Samværen paa en Reise er en Prøvesteen, paa hvilken man kan prøve sig selv og Andre; jeg har selv erfaret, hvormeget meer det her end andre Steder er nødvendigt at lempe sig efter hinanden.

Paa Theatret forberedes nu Opførelsen af »De Unges Forbund« af H. Ibsen; Udfaldet er vistnok meget tvivlsomt. Vilh. Wiehe skal have erklæret, at han ikke kan spille sin Rolle medmindre han faaer Lov til at tale Norsk i den. Skeer dette, hvad vil Publicum da sige, og hvad vil »gamle Norge« sige?

Bournonville har ikke megen Glæde af Cort Adeler; Folk finde, at det kun er Øienlyst uden Tanke, og det giver allerede nu ikke Huus. Hans til Fordeel for Ballettens Pensionsfond arrangerede Carneval gav kun ringe Udbytte.

Forlovelse: En Datter af Fabrikant Holmblad med en Søn af vor Landsmand Dr. Gravenhorst i Stockholm.–

Giftermaal. Prof: Mathias Saxtorph med en Datter af den Aagaard, som Jonas kjender fra Rungsted.

Dødsfald. Schweigaard i Christiania og hans Kone, næsten samtidigt.

–Abrahams, Not. publ.–

Dette er Alt hvad jeg veed af Nyheder.

5/2. 70.

Deres

E. C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost