Dato: 31. januar 1870
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 31 Januar 70

Kjære ven

Nu gaaer det altsaa hjemad! Vi glæde os allerede til at see Dem, bliv nu ikke for længe i Paris, denne saa forføreriske By, især for Mænd, som indtage Deres Stilling. Tak for Deres sidste Brev fra Nizza til mig og til Fernanda, som glædede hende meget og gjorde hende ganske stolt. Nu have vi faaet Foraar, i morgen er det allerede 1 Februar og den Maaned er, som de veed snart forbi, formedelst de 28 Dage, ja! saa kommer jo Marts med sine Violer og saa have vi efter Almanakken Foraar. Kommer De i Februar, saa have vi naturligviis foraar bragt til Byen, Foraar i Hjerte og Tanke. Nu skulle jeg til at fortælle Noget om Kort Adler. Første Aften den blev givet var jeg inviteret til "Kort" min ene Datter til "Adler", dog foretrak jeg at tage begge Delene i Balletten. Den har gjort Lykke men kan dog ikke vedblivende fylde Huset. Det Svageste er Indholdet, Intriguen er i for løs Forbindelse med Hovedpersonen. Der er meget for Øiet og nogle nye effektfulde Dandse, dog savnes Hartmannns deilige Musik. Heise har ikke frembragt noget / Nyt og skjøndt jeg, efter een Gang at høre den, ikke er nogen kompetent Dommer, saa maae jeg dog dele Mening med Folk af Faget, som ikke sætte den synderlig høit. Min Kone synes udmærket godt om Balletten. Hun befinde sig i det Hele taget bedre og har hun anskaffet sig en Homøopath, til hvem hun har megen Tillid og som forhaabentlig vil vide at kurere hende med - - Intet, hvilket til Syvende og Sidst nok er det bedste Medicament for denne Sygdom. Deres sidste Bog omtales paa en meget smigrende Maade i Holstes "For Romantik og Historie, og beklager jeg ikke at have samlet alt det Gode og Smukke, der er sagt om den. Igaar Aftes vare vi til stort Aftenselskab hos Gades og Erslevs, der var meget rart og blev musiceret, nemlig en Trio udført af Erikka Lie, Tofte og Neruda, samt et Solo-Nummer af Frøken Lie, der var en heel Deel af Deres Venner og Velyndere, som alle sende Dem mange Hilsener, personligen have Hødt, Magnus og Prices bedet om at hilse og takke for Deres venlige Hilsener. I Løverdags tilbragte vi en behagelig Aften hjemme. Selskabet bestod af Frøken Raasløf og hendes Fader, de kom noget senere, 2 Frøkener Suhr og Juliette og / Sophie Price. Vi morede os godt og var det rigtigt hjemligt og gemytligt. At Talen ofte kom paa Dem kan De vel nok tænke. Paa Theatret er af Nyheder kun opført Don Juan med en ny Kjole og Decorationer, Erhard Hansen gjorde ikke Fyldest og de Øvrige nok ikke heller. Ligeledes Quindens Vaaben" med Carl Price, der nok har gjort store Fremskridt, men endnu har sin Stemme og sin Personlighed at kjæmpe med. Fru Nyrup skal være god og Frøken Schmidt saa la las. Vi hørte forleden Glucks Iphigenia i Aulis, som blev givet for en Deel udmærket, især tiltalte Simonsen og Frøken Rung samt Fru Zinck overordentlig, Jastrau en Deel mindre. Vi morede os godt over denne Forestilling. Fra Cabiro har jeg Hilsener som er kommet hjem og skriver i Dagbladets Feuilleton en Dagbog fra Nilen, som er meget interessant. Han bragte Fru Bille hjem med en fuldstændig nubisk Damedragt, som hun blev glad over til det forestaaende Carneval. Da Bybuddet kom med en store Kasse fandt hun i denne kun en Rad Glasperler!!! Fra Algier variere Efterretningerne, dog lyde de sidste gunstige, med Guds Hjælp vil Anna komme sig. Melchior seer jeg ikke saa ofte som / jeg ønskede det. Ifald De i Paris seer nogle af vore danske og franske Venner saa bedes hilset. Jeg vilde være overmaade glad, naaer De vilde besøge M. Gustave Dreyfuss og Frue samt Frøken Obermayer, som boer hos dem, det er meget gode Venner af os og sværme for Kunst, deres Adresse vil De let erfare af Veiviseren. Det kunde mulig interesse Dem at gjøre denne Families Bekjendtskab, De er, derom er jeg overbeviist velkommen hos dem. Har De faaet nogen Leilighed heri Byen? Og naar har De isinde at være her? Min Kone og mine Børn sende 1000 Hilsener, lille Marie er trofast og taler ofte om Dem. Frøken Holmblad er blevet forlovet med Lieutenenat Gravenhorst fra Stockholm, til stor Glæde for Familien. De kjende nok Gravenhorst? Lev vel og skriv snart, men kom heller selv Deres hengivne

Martin R. Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 510-13)