Dato: 23. januar 1870
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

651. Fra Henriette Collin.

Søndag Middag 23 Januar [1870]

Nu kom Deres Brev kjere Andersen, og jeg behøver vel ikke at sige Dem med hvilken Glæde vi erfarede at Jonas lykkelig og vel havde naaet sin Reises Maal og fundet Dem rask og tilfreds.–Edvard vil selv skrive saa jeg vil indskrænke mig til at tale om Husleiligheds Spørgsmaalet og skal i den Anledning gaa til Frøken Hallager imorgen'ndash;Deres Bestemmelse er ganske som jeg havde ventet den og upaatvivlelig det Ene Rigtige.–

Hvad angaar det utaknemlige og smagløse Lottori, saa har De endnu intet Vundet, men det kommer naturligvis nok engang, derimod har Bille, ikke Alene vundet 500, men været uhyre nær ved at vinde de 50,000.–At Paludan Müller søger og selvfølgelig faar det Ankerske Legat, maa glæde ethvært tænkende og følende Menneske.–I Familien Gollin er Alt ufor­andret og Da Andre Venner veed jeg intet at fortælle'ndash;Maleren Lund og Kone Reise rimeligvis til Foraaret ud i den vide Verden paa flere Aar, endnu er det en Slags Hemlighed'ndash;Stakkels Mand og stakkels stakkels Kone !–

Deres

Jette Collin

Tak, og atter Tak ! Her er siden sidst kun kommet eet Brev (ufrankeret fra Horace Scudder i New-York. Det er paa for tykt Papiir til at sende og indeholder intet Andet end hvad jeg kortelig kan fortælle: »Glædeligt Nyt­aar. Jeg har faaet Deres Brev fra Nizza af 9de Decbr og glæder mig over Deres Ophold i Syden. Jeg har ikke faaet Deres Brev fra »Vienna« med Kvitteringen for Vexlen; Qvitteringen bryder jeg mig ikke om, men vel om Brevet. Wonder Stories publiceres til 1. Febr.; derefter følger In Spain and Portugal, then 0. T. and Only a Fiddler; derefter haaber jeg: the story of my life; Slutningsbindene vil blive Stories and Tales, a Poets Ba­zar, in the Hartz etc. Story of my life haabes at være færdig tidligt i For­aaret; det er vanskeligt at finde en god Oversætter.–Der vil snart blive sendt Dem til Kjøbenhavn de tre færdige Bind : Improvisatoren, de to Baronesser og Wonder-Stories. Hilsener fra Ms. Hurd & Houghton. New York. 1. Jan. 1870«. ­

Ang. Deres sidste Eventyr har jeg ikke seet noget andet end719 Anmeldelser'ndash;skjøndt nok noget kunde forsvinde i Jule-Oversvømmelsen; det eneste var Dagbladets, hvoraf jeg meddeelte hvad der var værd at nævne (saa jeg kom vist tidligere end Frue Melchior).–Jeg skal forespørge hos H. Hertz om han har faaet Deres Brev.–

De aftaler vel med Deres Vært, at hvis der skulde komme Breve til Dem eller Jonas efter Deres Afreise, disse da blive sendte til Dem.–

Jeg vil nok give Jonas 100 francs til Smaaudgifter; vil De levere ham dem med Tilføiende, at han ikke maa kjøbe Presenter. Det er let at faae det afgjort, naar De næste Gang hæver paa Creditivet; hæver De f Ex 400 francs, saa sætter jeg 300 paa Deres og 100 paa min Regning. Igaar (d. 22de) betalte jeg Privatbanken for seneste Trækning.

Nu vil jeg gaae ud i Rosenvænget og fortælle Godt fra Dem og Jonas.–

23/1

70.

Deres trofaste Ven

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost