Dato: 20. januar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Nizza den 20 Januar 1870.

Kjære Fru Melchior!

Tak for den lille Skrivelse De med Fru O'Neills Brev forundte mig; det glædede mig naturligviis at den kjære Anna har det bedre og det vil vist gaae godt fremad nu Foraaret aander om hende ovre i den solvarme Verdensdeel! snart kommer jo ogsaa hendes Fader, det er en Glæde til, og Humeur og Sundhed trives naar man ret føler sig glad! hils hende, Frøken Harriet og Louise. Ak, for mig er det lang Tid til vi samles, Gud forunde os det i bedste Velbefindende. - I forgaars morges havde jeg den Glæde at Jonas Collin kom her ned til mig og vi bliver sammen omtrent i to Maaneder. Opholdet her i Nizza vil saaledes strække sig til den 28 Januar eller maaskee 30de. Mueligtviis hører jeg dog i den Tid fra Dem (Nice, pension Suisse) men kan det ikke skee, da vær saa venlig, senere at lade Brevene gaae til Paris poste restante; Reisen derhen gaaer i smaa Afdelinger og jeg tør ikke forudsige hvor jeg bliver kort og hvor jeg bliver længe. Nu have vi smukke Solskins Dage, men kolde Aftener; jeg bliver i disse aldeles hjemme; selv til Middags Indbydelser har jeg overalt un[d]skyldt mig, saaledes føler jeg mig hyggeligere. I disse Dage vil jeg kjøre lidt omkring og vise Collin Omegnen. Bjergene mod Schweiz ligge skinnende hvide, bedækkede med Snee; Solnedgangene ere næsten altid glimrende, jeg venter paa disse som var det mine Theater-Forestillinger. Lieutnanterne Gyllenram og Kistner have besøgt mig og bragte Hilsenerne fra Familien Melchior. Jeg har igjen besøgt Herrerne; de ere meget udbudte og komme fra Bal til Bal. Kistner blev meget glad ved at høre at han maaskee fik Brev fra Dem. Nede i Mentone skal være en heel Deel Danske, men jeg kommer neppe der hen, nu Collin er her og man siger ogsaa at der er overfyldt i alle Hoteller, saa at man faaer daarlig Leilighed, og altid sees syge Mennesker. Fra Kjøbenhavn faaer jeg saa jævnligt Brev, men Nyhederne, har De, kjære Fru Melchior, vist lige saa tidligt som jeg og langt rigere; Digteren Henrik Hertz skrev mig nyligt til vi ere enige om iaar at tildele Paludan-Müller det anckerske Legat. Fra Deres Broder Martin Henriques fik jeg iforgaars Brev med Bilag fra Fernanda og efterfølgende fra Marie: "Kjære Kjæreste! jeg sender dig et Kys, kom snart hjem til din lille Marie!" Forleden sendtes mig en fransk Koncert Plakat, eller rettere Anmældelse om dramatiske Foredrag. Enken Fru Ernst, som var i Kjøbenhavn, er efter en Række Foredrag i Schweiz, kommet til Lyon, der, som i Neuchatel og Geneve har hun ogsaa givet to af mine Eventyr, "Skarnbassen" og "Sommerfuglen" i fransk Oversættelse: Jules Jürgensen skriver at de gjorde stormende Lykke; fra London har jeg fra Frøken Plesner faaet et Exemplar af hendes engelske Oversættelse af Dryaden, den har her Navnet: "The wood-Nymphe" og er særdeles praktfuldt udstyret, med farvede Billeder og høist smagfuld Indbinding. Efter et Brev fra Paris erfarer jeg at Gregoire tænker paa at give Dryaden i fransk Oversættelse. Det er forunderligt, at jeg endnu al den lange Tid jeg har været hjemme fra ikke en eneste Gang har været i Stemning til at skrive Noget, hverken i Vers eller Prosa, al Skrivning gaaer op i Breve. Jeg har ikke af Deres sidste Brev kunnet see om De har faaet de to seneste Breve fra mig, i eet var en Blomst fra "Rolighed", i et andet var en Udklipning af "Dagens Nyheder" hvorpaa stod Brev fra Watt i "Varetægts Arrest."

- Jeg har en stor, næsten overvældende Brevvexling og der ere ogsaa en Deel der ganske maa blive Stifbørn, dog det er meest Forfattere og Forfatterinder, som ogsaa her langt ude, sende ned til mig deres Vers og Viser. Hils Døttrene og de af mine Venner De møder og glæd mig snart med Brev, lidt længere end det sidste.

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad