Dato: 18. januar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

Nizza, Tirsdag Middag den 18 Januar 1870.

Kjære Fru Collin!

Imorges 9½ kom Jonas til min store Glæde her til Nizza; allerede i Løverdags begyndte jeg saa smaat at vente ham og havde, i det forresten, overfyldte Hotel, faaet et lille Værelse til ham, der­som han foretrak hellere at have det end altid at være i min sto­re Stue. Imorges Klokken 6 var jeg opp_ da jeg ventede han kom med Dampskibet, som indtræffer tidligt paa Morgenen, han var ikke med, og jeg begyndte at blive ængstelig, endeligt rullede en Vogn for Døren, jeg foer til Vinduet, det var ham, han saae rask og fornøiet ud, havde kjørt hele Natten; igaar Middags forlod han Genua ad Veien over Via dela Cornice. Vi have allerede efter Frokostbordet, fra vor Have=Terrasse besteget "Slots=Bjerget", der over hele Nizza, den gamle og den ny Deel, med en Rundsigt over Byen selv, Havet og rundtom ind i Bjergene til en Deel af de smaa hvide Alper. / Paa Veien gjennem Gaderne mødte vi Mörck, der fik os op i et Museum for at see paa Svampe! siden gik Jonas og jeg langs Havet hjem i brændende Solskin og vi talte om at det ,var Noget for Dem og Louise, aldeles Sommerveir! gid vi nu maa beholde det. Medens jeg skriver dette sidder Jonas i Sophaen og studerer Beskrivelse af Nizza; een af disse Dage tager jeg Vogn ud en Tour i Bjergene eller om til Villa France, jeg haaber vi ret skulle have det godt, bare at De ogsaa var med og Louise, ja mange Flere! - Det er sandt! jeg vandt vist ikke de 50000 Rdlr i Lotteriet, el­lers var der blevet telegrapheret, jeg vandt vist ikke engang 100 Rdlr. Det er meget lidt opmærksomhed af det høie Lotteri! det tæn­ker ikke paa mig! det synes min gode Ven Boghandler Reitzel heller ikke at gjøre, jeg bad han sende mig i Krydsbaand eller i Udklip­ning hvad Godt Bladende sagde om mine 3 Historier, Intet er ind­truffet; Fru Melchior har derimod fra Africa, en lang Omvei / fra Kjø­benhavn, sendt mig "Dagbladets" venlige Udtalelse. Fra Digteren Professor Hertz fik jeg igaar morges Brev om hvem af Digterne jeg stemte for Hensyn til det Anckerske Legat, jeg svarede strax at jeg, som han, var ubetinget for Paludan-Muller, jeg vil haabe at Brevet naaer ham. Deres Mand kan maaskee erfare om det er indtruf­fet. Det er jo af Vigtighed for Afgjørelsen og jeg er særdeles glad ved at Paludan-Muller kommer til at reise, det var Christian Winthers Skyld at det ikke skete da Muller sidst søgte. - Jonas bragte mig et Brev fra Frøken Hallager, hun skriver at hun skal opgive sin Stilling som Photograph, tage en anden Leilighed og holde Pensionærer, om jeg vil da boe hos hende fra April Flyttedag, hun skal vælge en Leilighed nærved Theatret og ikke tage den før hun har faaet Fru Collin til at besee den. - De indseer nok at jeg ikke kan tage nogen Bestemmelse før jeg selv seer den, og veed naar jeg kommer hjem, eller rettere tager Ophold i Byen; jeg vil ikke fra April til September, altsaa tre a fire Maaneder, som tidligere, betale Leie for Værelser som staae ledige. / Synes jeg om Leiligheden og den staaer mig aaben mod September saa er det rimeligt at jeg gaaer ind paa det, forvisset om ikke at blive sagt op, som sidst, paa ubestemt Tid. I øvrigt de venligste Hilsener og foreløbig

Tak for de tilsendte Photographier, som Deres Mand er saa god at betale, naar Frøkenen sender Regning. ­

Til denne Maaneds Udgang kan De endnu sende Breve her til Niz­za pension suisse, senere bliver det et saa vexlende Reiseliv at jeg ikke tør opgive et nærmere Sted for Breve til Dem end "Paris, poste restante." Dog hører De rimeligviis endnu engang fra Een af os medens vi er her i Solskinnets By. Før jeg slutter Brevet er det blevet sildig Aften, Jonas gik i dette øieblik til sit Værelse; han har været høiest elskværdig, hjertelig og god; en høiest beha­gelig Aften var det, ogsaa Mørck kom her hen. Og nu de bedste Hil­sener til Dem, Deres Mand, Louise og hele Familien fra Deres hen­givne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus