Dato: 11. januar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Nice, [France],

January 11, 1870.

Dear and excellent friend:

My heartiest greetings for the New Year! For a long time no word has come from you but I am sure that I have often had your friendly thought. I have now been in Nice six weeks and am feeling quite at home. I am living nicely and comfortably in Pension Suisse, hard by the open rolling ocean. People from all countries are in this house, and we celebrated Christmas Eve by assembling in the large reception room of the hotel, where a mighty fir tree was set up and decorated with ornaments, candles, and the flags of all nations. In the midst of the festivities one of the company stepped out and said: "We have with us a man to whom we all, whatever nation we may belong to, owe thanks for many happy hours he has given us through his writings!" And then a little girl handed me a laurel wreath wrapped with ribbons in the Danish colors, and the entire gathering applauded in approval. In the Journal des Etrangers: which appears weekly here in Nice, was a letter from an anonymous person written to the editor. I have cut it out of the paper and am enclosing it in this letter, so that you may also see from that how much friendliness and sympathy I am met with, here far from home, and moreover in a country where only three or four of my books are translated. I accept with humble heart all the joy and fortune that God grants me. What a child of fortune I am indeed! In spite of all this, I have nevertheless during the whole of this journey often felt quite lonesome, have not been thrilled with traveling as before, have been mentally depressed, without actual reason. Some of this has perhaps been caused by the severe winter. The weather has been particularly bad during the whole journey and the temperature has been unusually severe here in southern France. In Nice, "the city of sunshine," as it is called, we had three to four degrees of cold for several days, the water froze over, and indeed in the harbor of Marseilles the ice had to be broken to let the ships get out. In Lyons there has been eleven degrees of frost. It is a disappointment when one comes from the north seeking summery days in the south, and then finds that it is just as cold as at home, where everything in the houses is planned for winter occupation. Another heavy disappointment was that a dearly beloved family from Denmark, with which I had expected to spend the winter in Nice, had been obliged just before my arrival here, because of the illness of a daughter, to go to Algiers where the climate is better and warmer than here. Consequently, I have not felt myself in a mood to write anything; otherwise I should have sent it to you for The Riverside Magazine. Meantime I am quite familiar from earlier travels with this period of unproductiveness; but I know that afterwards on my return home the richest productivity always took place; and I hope that will also be the case now so that I may make up for what has been neglected. In a fortnight I shall leave here for Paris and should, God willing, reach Copenhagen late in March. Extend to your family and our lovable publisher of The [Riverside] Magazine my heartiest greetings and the best wishes for the New Year from y our deeply devoted

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Nizza den 11 Januar 1870

Kjære, fortræffelige Ven! Min hjerteligste Hilsen i det nye Aar! længe hørte jeg ikke fra Dem, men jeg er forvisset tidt at have været i venlig Tanke hos Dem. Nu har jeg været i 6 Uger i Nizza og føler mig ret hjemlig, boer godt og smukt i pension suisse tæt ved det aabne rullende Hav. Her i Huset ere Folk fra alle Lande og vi feirede Juleaften ved at samles i Hotellets store Sal hvor et mægtigt Grantræ var opreist og smykket med Nips, Lys og alle Nationers Flag. Midt under Festlighederne traadte een af Selskabet frem og sagde: "Vi have mellem os en Mand, hvem vi alle, til hvilken Nation vi end høre, skylde Tak for mange glade Timer han. ved sine Skrifter har forundt os!" og nu overrakte mig en lille Pige en Laurbærkrands omvundet med Baand i de danske Farver og hele Forsamlingen tilklappede Bifald. I Journal des Etrangers, som ugentlig udkommer her i Nizza, stod et Brev fra en Anonym, skrevet til Redacteuren, jeg har klippet det ud af Avisen og lægger det her i Brevet at De ogsaa deraf kan see hvor megen Venlighed og Deeltagelse jeg .møder, her langt borte fra Hjemmet og det i et Land hvor dog kun tre a fire af mine Bøger ere oversatte; jeg modtager med ydmygt Hjerte al den Glæde og Lykke Gud forunder mig. Hvor jeg dog er et Lykkens Barn! Uagtet alt dette, har jeg dog paa hele denne Reise følt mig ofte saa alene, slet ikke været reiseglad som før, Sindet trykket, uden egenlig Grund. En Deel har vel den strænge Vinter foraarsaget, Veirethar været særdeles slet paa hele Reisen og Kulden usædvanlig stræng her i Syd-Frankerige, i Nizza, "Solskinnets By", som den kaldes, havde vi flere Dage tre til fire Graders Kulde, Vandet frøs, ja i Havnen i Marseille maatte Isen brydes itu for at Skibene kunde komme ud; i Lyon har været elleve Graders Kulde; det er en Skuffelse, naar man kommer fra Norden og i Syd vil finde sommerlige Dage, og da faaer det lige saa koldt som i Hjemmet, hvor Alt i Husene er, indrettet paa Vinter-Ophold; en anden tung Skuffelse var den at en kjær Familie fra Danmark, med hvem jeg skulde have tilbragt Vinteren i Nizza, alt før min Ankomst her til maatte, for en syg Datters Skyld reise til Algier hvor Climatet er bedre og mere varmt end her. Jeg har saaledes slet ikke følt mig i Stemning til at skrive Noget, ellers havde jeg sendt Dem det til riverside magazine; jeg kjender imidlertid fra tidligere Reiser, denne Ufrugtbarhedens Tid, men veed, at efter den, frembød sig altid, ved min Hjemkomst, den rigeste Productivitet, og det haaber jeg vil ogsaa nu blive Tilfældet og jeg da kunde oprette det Forsømte. Om 14 Dage tager jeg her fra til Paris og naaer, om Gud vil, sidst i Martz Kjøbenhavn; bring Deres Familie og vor elskværdige Udgiver af Magazinet min hjerteligste Hilsen og de bedste ønsker i det nye Aar fra Deres inderlig hengivne HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Tekst fra: Solveig Brunholm