Dato: 23. december 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Nizza Lille Juleaften den 23 December 1869.

Kjære Ven!

Du har mig vel lidt i Tanke, men tænker dog vist nok ikke, hvor meget jeg længes efter Dig og ønsker at Du var hos mig. Vi have været sammen i Nizza paa vor Fart til Italien, men vi vare her - saa kort Tid, boede hos samme skikkelige Schweizer hos hvem jeg nu boer, men da havde de et lille Hotel i Rue Massena, nu have de arbeidet sig op og have et af de smukkest beliggende Huse tæt ved Havet op til den store Klippe som skiller det ny Nizza fra Havnen. Jeg boer godt, protegeret af Vert og Vertinde, der vide at jeg er en meget læst Forfatter og som alle Pensionisterne kjende og vise Opmærksomhed. Du kan troe at jeg skjønner paa hvad Vorherre har forundt mig. Paa vor Reise til Rom og senere til Tanger, kom Rivninger, Du var ubændig / ung og jeg - nerveus, eller giv det Navn efter din nuværende Opfattelse; Du skrev for et Aarstid siden til mig at alle vore Rivninger paa Reisen stode nu for Dig som Lys-Afvexlinger, Du brugte et andet Ord, jeg nu ikke erindrer, men det var nok Meningen; ogsaa jeg kan nu gaae ind derpaa, og vist er det jeg længes efter Dig. Vi forstaae tilvisse nu bedre hinanden, Du har begyndt at prøve hvad Verden giver, og hvorledes Menneskene ere. Nu kunde vi bedre have nydt Reiselivet. - Gid at Du i denne Juletid sad hos mig, det er et egoistisk Ønske, Du sidder nok hellere hjemme i Dronningens Tvergade eller hos Apothekeren paa Østergade. (Hils ham og Frue!). Jeg havde forleden Besøg af din Ven Hr Mørck, jeg var ikke hjemme og Ingen kjendte hans opgivne Bopæl: Hotel Danmark, men han var saa venlig at komme igjen igaar og bragte mig "Dagbladet og Aarhuus Avis" jeg laante ham igjen mine tre Eventyr og Historier, som Reitzel har sendt mig i Krydsbaand. Hr Mørck er jo slet ikke, som man skriver: en underlig Fyr, han var ved Besøget, saa naturlig, saa aaben, saa deeltagende og veltalende, kun fandt han nok at jeg boede for godt og for dyrt, han tilbød, elskværdigt, at skaffe mig et meget billigt, men tarveligt Logi, men jeg er jo ikke reist ud for at leve mere knebent end i Kjøbenhavn; jeg maa have god Mad og Drikke, som jeg er vandt til og fremfor Alt, en deilig Udsigt og det har jeg her paa første Sal i pension suisse, Havet ruller under mine Vinduer; igaar da det stormede sprøitede Brændingen vist over hundred Alen i Veiret som var det en Røg fra et Baal og hvert Stød af Bølgerne lød som svære Kanonskud. Her i Hotellet kommer man fra femte Etage ud paa Klippeterrassen, gaaer i Aleer af Citron og Orangetræer og finder et gammelt Taarn hvori Nizza engang gjemte sine Skatte og hvor senere Meyrbeer har boet og componeret en Deel af sin Opera: Africanerinden! her er det deiligste Panorama! / Jeg er meget længselsfuld efter at læse Bergsøes nyeste Bog, men jeg maa vente der med til jeg kommer hjem. Han er tilvisse en høit begavet Natur, han bygger med paa vort Dannevirke, og det er Kunst og Videnskab. Det glædede mig at see ham ved min, for mig uforglemmelige, sjette September-Fest, hils ham ret hjerteligt. Det er dog sørgeligt at hans Syn er saa daarligt, at han skal lide; Vorherre være ham legemlig god som han har været det sjæleligt.

For et Øieblik siden fik jeg fra en Dame sendt en Rose, saa stor som var det en Pion, det var en Julehilsen, den stod i stort kostbar Glas, som jeg desværre ikke kan føre hjem med[,] det vil tage for megen Plads op og let gaae itu. I Dag mødte jeg paa Promenaden Componisten Offenbach med den pariser Actrice Mdms: Schneider, lidt efter mødte jeg vor Konges Broder, han er her med sin Gemalinde Frederik den 6te Datter, de boe ogsaa her ved Havet ligesom jeg, men den modsatte Deel af Bugten. Nu tak for det gamle Aar og et glad Møde i det nye. Hils Viggo og Einard, ligesom din Onkel Theodor. I dette Øieblik kom din opmærksomme Hr Mørk og bragte Aviser; han hilser Dig og beder Du vil hilse hans Moder.

[langs kanten:] Mørk fortæller mig at i een af Nizza Aviser stod igaar en venlig Meddelelse om mit Ophold her.

Din H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 115-18)