Dato: 6. december 1869
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 6 December 1869

Kjære Ven

Jeg modtog i Formiddags Deres rare Brev af 2 Dcmer, for hvilket jeg takker og som jeg strax besvarer. Brevet var af Nizza og dog maae jeg tilstaa, at jeg var kold og frøs, da jeg læste om den meget Snee, Regn og Storm, som har forfulgt Dem i Syden. Vi have ingen Kulde herhjemme, men desmere Rusk og mørkt Veir, saa at man tænder Lys i Boutikkerne midt om Dagen. Men saa boe vi ogsaa nærmere Nordpolen, og saa nærme vi os til Julen, som jo skal være nær Vinter. Men Varme have vi, Varme i Hjertet, Varme for vore fraværende Venner, Varme nok til at ønske at visse af disse Venner kom snart hjem, saa vi skulde hygge og dække for dem, saa at de kunde selv og føle at trods Roserne i Nizza nu med Rette kunne sige:

at intetsteds er Roserne saa røde

Og intetsteds er Tornene saa smaa

Og Intetsteds er Dunene saa bløde o.s.v.o.s.v.

Jeg opgiver ikke Haabet om at see Dem hos os til Juul, det Samme siger min Kone, der længes meget efter Dem, det Samme siger Marie, der flere Gange om Dagen taler om Dem og som endnu denne Morgen dikterede min Kone et / Brev, der lød omtrent saaledes: Til min Kjæreste H. C. Anders, kommer De snart hjem og bringer mig et Kræmmerhuus med? Enhver Fugl synger med sit Næb, den lille Engel forener det Nyttige med det Behagelige og vil foruden Dem Selv have et Kræmmerhuus. Vi Andre ville lade os nøie med Dem uden Kræmmerhuse. Indlagt en Epistel fra Robert, Anna og min Kone. Alle og Én skrive. Edmund og Fernanda hilse. Vi leve temmelig stille endnu, igaar Søndag var vi i Besøg hos Raasløfs, hvor vi i en Times Tid converserede med Fruen og Datteren, ogsaa om Dem, det er meget behagelige Folk. Studenterforeningen havde forrige Uge en Concert, hvor der opførtes flere af Hartmanns Ting, der er deilige og som gjorte megen Lykke. I Løverdags saae vi Barselstuen, som gaaer godt af Manzius, O Poulsen Fru Sødring, Herr og Fru Phister i Særdeleshed. I Morgen gives Liden Kirsten, som jeg gjerne vil see. Paa Onsdag debuterer Rungs Datter i Jægerbruden, hun er lille, men skal have en smuk symperthetiske Stemme. Vi besøgte i Søndags Herr og Fru Neruda, som i Fredags havde Bryllup, de boe meget net i Dronningens Tvergade, og ere meget lykkelige. / De har rigtignok levet høit paa den Reise, paa 5te og 6te Sal, jo De er mig den Rette. Cabiros Breve have staaet i Dagbladet, som jeg troede, at De fik sendt? Han bliver nogen Tid i Alexandrien. Mærkeligt nok for jeg fik samme Idee som De med Storkebrevet. Det vil sige den Idee, at De vilde benytte en saadanne. Deres 3 Historier komme ud i disse Dage hos Reitzel. Ellers er det stille i Literaturen. Min Dom om Bergsøes Bog er omtrent bleven tiltraadt af alle Kritikkerne. Rigsdagen er nu samlet, Finantsloven viser et Deficit paa 2½ Million, som dækkes af en overordenlig Skat. Fra Consul Mørk, som spiste hos os igaar, og som ogsaa savnede vor Søndagsgjæst, mange Hilsener. Bloch har atter malet et fortrinligt Genrestykke, en Fisker, der rækker af en Kurv med Fisk der væltes af nogle Ænder. Jeg ville kjøbe det, men han har lovet Bille at vise ham det før han sælger det. Jeg besøgte ogsaa Heinrich Hansen, der maler et deiligt Stykke "Det Indre af Dogepladset i Venedig" det er bestilt af Grosserer Adler. Min Søster i Algier har en enorme Correspondance, vist ligesaa stor som Deres. Hun kan ikke huske alle sine Correspondenter, jeg hører fra hende gjennem hendes Mand, som hilser Dem / mange Gange. Nu har jeg ikke mere at opvarte med i Dag, jeg vil slutte med det Ønske, at de vel vil overveie om De ikke vil tilbringe Julen hos os, De skal faae Julegrød, Vælling, Torsk alle Deres Livretter, De vil glæde Deres mange Veninder og Venner. Leilighed kan De sagtens faae. Jeg han hilse fra alle Deres Sager paa mit Loft, de befinde sig vel, men ere lidt utaalmodige. Det Værste er, at Deres Humeur forhindrer Dem i at berige os med noget Nyt, dertil hører godt Humeur, gode Venner, Tilfredshed med sit Opholdssted og Ro i Sindet. Jeg venter i Deres Næste at erfare hvad Bestemmelse De tager og om De overhovedet tænke paa at komme hjem.

Lev nu vel og skriv snart igjen. Mit Brevs Indhold er noget tomt, skjøndt jeg har fyldt 4 Sider, men Meningen er god og næste Gang skal jeg være mere interessant! Lev vel! Jeg haaber at ønske Dem glædelig Juul paa Kongens Nytorv.

Deres hengivne

Martin R. Henriques

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 504-07)