Dato: 4. december 1869
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

642. Fra E. Collin.

Jeg vil strax begynde paa et Brev til Dem, da jeg nu har noget at skrive om.–Jeg fik igaar Deres Brev tilligemed det lille Eventyr; om det er et af Deres bedre, vil jeg ikke have nogen bestemt Mening om; men ialfald kunde det godt have gaaet med i Heftet, hvis De ikke havde tilføiet som Ultimatum, at det skulde blive borte, hvis Heftet alligevel bliver saa stort som Dryaden; og det bliver det. Jeg har derefter lagt Eventyret tilside og har ladet Reitzel vide, at det bliver ved de tre Eventyr.–Dedicationen modtages, uagtet Bogen er saa tynd; man veed hvad man har, men ikke hvad man faaer; naar den tykke Bog bliver færdig, skeer dette maaskee i et Øieblik hvor De er gal i Hovedet paa mig, og saa vilde De fortryde Deres Løfte.

Grosserer Melchior har jeg talt med idag; han kom i Torsdags og har idag Brev fra Algier; Climatet er endnu godt, ikke under 10 Grader om Morgenen i Skygge.

Foruden det medfølgende Brev fra Hr.Julius Altmann har jeg modtaget hans Digte i to rædsomt tykke Bind, men smukt indbundne. Jeg vil overlade til Dem, om De allerede fra Reisen vil takke Manden. Han kan vente længe inden jeg takker ham, for jeg har maattet lade en Mand passere en halv Snees Toldbod-Contoirer for at faae denne Bog indklareret.

Ligeledes har jeg modtaget et nyt Riverside Brev fra Deres very kind friend Mr. Horace E. Scudder, som forresten gjerne kunde frankere sine Breve ordenligt. Han har faaet Deres Brev og vilde ønske at han kunde have været med ved Gildet for at tale paa Amerikas Vegne; Referatet der om vil han indrykke i et Dagblad, som han da vil sende Dem. Fremstillingen vil naturligviis blive meget upartisk, da De selv har skrevet den.

Den amerikanske Udgave af de 3 Bind haabes at kunne sendes Dem paa een Gang ved Juletid. Longfellow beder hilse saa meget og vil snart skrive selv; han har faaet saameget at bestille siden han kom hjem fra Europa.

Brevskriveren venter hver Dag at høre fra Dem, at De har modtaget Vexelen og om De har noget Nyt at sende. Dersom De altsaa vil svare fra Reisen, saa har De i Ovenstaaende hele Brevets Indhold, og Brevetskriverens Navn. Den trykte Adresse indeni Brevet, som formeentlig kan benyttes, er: Riverside Press, Hurd & Houghton. Broome St., New York.

Brevet er dateret 10de Novbr. [se: Brev]

Dernæst har C. Thorkilsen (Silkegade 10) sendt mig et Brev, som han har bedt mig sende Dem, hvilket jeg ikke gjør, da det er skrevet paa tykt Papiir. Han beder Dem bestemme Honoraret, hvilket de andre Bidragydende have gjort, og hvorefter han retter sig, og spørger om De vil have det tilsendt.

De kan jo lade ham betale Pengene (som De maa bestemme) til mig og ligeledes aflevere eet Expl. af begge Bøger ogsaa til mig.

Jeg veed ikke, om Jette har fortalt Dem om Andr. Buntzen, nemlig at han er henfaldet i en dyb Melancholi, har'ndash;idetmindste indtil videre'ndash; opgivet sin Virksomhed og forladt Byen, for at give sig under Kuur som Sindssyg.

Natten mellem 1ste og 2den dennes var her Ildebrand i et af de fattige Huse (Hjørnet af Adelgade og Hjortelængen), hvor 7 Mennesker indebrændte: 2 Mødre med 5 Børn; den ene Kones Mand reddede sig selv.

Hartmanns Cantate ved Universitets?Festen i Anl. af Forlovelsen blev iaftes gentaget paa en Studentersangforenings?Concert i Casinos store Sal. Jeg har nu hørt den 3 Gange; jeg kan ikke sige Dem, hvad det er for et stemningsfuldt fortræffeligt Arbeide; men det glæder mig at kunne tilføie, ikke alene at dette almindeligt erkjendes, men ogsaa, at Hartmann overhovedet nu meer end nogensinde før erkjendes for hvad han virkelig er. Jeg tænker, at den opvoxende Slægt vil blive træt af den overcultiverede hjerteløse Leipziger-Musik, som kan være god nok for Musikere, men ikke for et Publicum, som dog vil have nogen Duft af musikalsk Poesie.

Nu kan jeg ikke meer. Var det ikke et indholdsrigt Brev ! Deres

4 Decbr 1869.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost