Dato: 2. december 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Nizza den 2den December 1869

Kiære Ven!

I forgaars naaede jeg da endelig Nizza; Reisen har slet ikke været behagelig! det er første Gang jeg ikke har følt mig glad ved at være ude; det meget daarlige Veir har fulgt mig lige ned til Middelhavet. - I Genf modtog jeg Deres kjære, venlige Brev og skrev strax til Etatsraard Collin og sendte ham et Eventyr eller rettere en Historie: Lykken kan ligge i en Pind", han skulde afgjøre om det fortjente Plads i Jule-Heftet eller ikke. Dagene gik med at skrive Brev til ham og at afskrive Historien, saa at det ikke var mig mueligt at skrive til Dem. Først nu, da jeg har naaet Nizza og altsaa er i Ro, skynder jeg mig med at skrive, takke Dem for Deres Brev og Deres Venskab for mig lige fra De var en lille Fyr. Det var en kold Fart gjennem Schweiz, Sneen faldt og Vinden trængte gjennem Klæder og Krop; da jeg naaede ind i Frankerige blev Veiret mildere, men et Regnskyl som i Syndflodens Tider, jeg var en heel Dag i Lyon uden at kunne komme ud og see mig om; syd paa imellem Vienne og Volante laae igjen høi Snee og da endeligt denne syntes at forsvinde og Olietræer staae med deres grønne Blade, begyndte den berygtede Nordvind (le Mistral) at blæse en Storm som jeg ikke har kjendt Mage til. Jeg laa den Nat i Avignon og sov ikke, thi Vinden kom med Kast som stærke Bølgeslag ind i Klippehulerne. Tre Regnveirs Dage tilbragte jeg i Marseille, frøs i Toulon og er nu endelig i Solskin og godt Veir her i Nizza hvor jeg boer i pension suisse, lige op til en mægtig Klippe, med Havet under mine Vinduer. Jeg føler mig endnu ikke ret reise-frisk i Sindet og faaer vist en stille eensom Juul; der er nu ikke saa lang Tid til og da kommer min lille Bog ud, jeg ønsker at faae den, eller Udhængsarkene, tilsendt i Krydsbaand "Nice poste restante". Jeg veed endnu ikke om Collin har taget mod Tilegnelsen, jeg sendte ham den i et Brev, spørg herom. Jeg ønsker af mine Fri=Exemplarer at eet af disse, smukt indbundet, bliver i mit Navn sendt Kronprindsessen og eet Exemnplar, til Prindsesse Thyra. Etatsraad Collins Exemplar bliver lige saa vel indbundet.

Dernæst beder jeg om at et med Paaskrift "fra Forfatteren" sendes til Fru Maria Meyer født Benedixen, som ved min Fest sagde sit smukke Digt til mig eet Exemplar faaer Frøken Ørsted, eet sendes til Balletmester Bournonville, eet til Fru Heibergs ældste Pleiedatter Sara. Eet til Enken Fru Balling som boer i Politi=Stationen paa Graabrødre Torv. Eet til Fru Erneste Christophersen, (Sangerens Frue). Et Exemp til Thea Melchior (>: Datter af Moritz Melchior) eet til Fru Konferensraadinde Drevsen og et til hendes Søster Fru Lind, et til Fru Konferensraadinde Kochs lille Sønnesøn Jørgen Koch! Et til den lille Marrie Henriques, med Paaskrift "Fra Kjæresten." - Ja det er allerede 15 Exemplarer. I dette Øieblik falde mig ikke flere Venner og Veninder ind til hvem jeg vil give som Visitkort den lille Bog. Meddel mig nu hvad godt der siges og skrives om Bogen og helst at den gaaer godt af. Efter saaledes nu at have talt om mine Sager, kommer jeg til en anden som ligger mig paa Hjertet, det er Frøken Brandes Fortælling "Triumph!" Jeg har talt med Dem om denne Bog, da jeg havde læst første Halvdeel og senere da jeg have læst det Hele. Jeg anbefalede den og Forfattterinden paa det Bedste, hun er en begavet, dybtænkende Natur og hendes lille Fortælling ret skrevet ud af et christeligt Sind, jeg har den Tro at den vil tiltale Mange og jeg lægger Dem ret paa Hjertet at tage Dem af Sagen, for Bogens Skyld og for Forfatterindens. Jeg vil nødigt! skrive en Fortale, eller rettere give Læserne min Anbefaling, det generer mig og jeg synes der ligger stor Pretention i at gjøre det. Maleren Læssøe har nok talt til Dem med samme Deeltagelse som jeg og i Pastor Rørdam vil De ogsaa finde en Mand der kjender den lille Fortælling og har Interesse for den. Nu bliver jo nok den Sag vel afgjort.

Hils Hr Møller fra mig, jeg sender forud, før jeg seer mit Jule-Hefte, Tak for den Omhu og Deeltagelse han har viist det. Nær var jeg ved at glemme eet. Vil De sende Udhængs Ark af Bogen, sende disse i Krydsbaand, foruden det Exemplar jeg faaer her i Nizza, eet til Hr Boghandler French i Leipzig veed De ikke hans Adresse, da anbefal det til Konsul Lorch. Og nu lev vel! Hils Deres Frue, Deres Broder, Søstre og hele Familien. Glæd mig med et godt Brev, jeg trænger til det i min Eensomhed.

Hjerteligst H. C. Andersen

[Midt i 2. side: Eet Exemplar til Frøken Anna Bjerring i Aalborg.

[Langs siden]

Eet Exemplar af Eventyrene maa ogsaa sendes til Maleren Lunds Frue det besørger Fru Collin

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 66-67)