Dato: December 1869
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg [December] 1869.

Min kjære, kjære Etatsraad!

Alt for lang Tid siden burde De have hørt fra os, med vor hjerteligste Tak for Deres kjære sidste Besøg. Ved Siden af det indre – ogsaa udadtil sprudlende Liv – var der udbredt en saa velsignet Ro over Dem, som vi Alle glædede os over, og aldrig er det blevet mig saa tungt at sige Dem "Farvel", som den sidste Gang. Jeg har senere hørt at De har havt den Sorg og Skuffelse, at Grosserer Melchiors for den syge Datters225 Skyld, har maatte forlægge deres første Reiseplan226, jeg veed derfor nu Inted om Deres, men skrev igaar til Fru Scavenius for at bede hende om Underretning desangaaende. Engang imellem bryder den "gyldne Soel"227 frem, men mest have vi nu vore triste taagede Graaveirsdage. Soeler De Dem ret i Sydens varmende Soel? og er De glad? – Gud give Dem det kjære, velsignede Sjæl. Vi have nu faaet en ny Gartner, der strax fik at høre om H. C. Andersens Epheu og Etatsraadens Meloner. Jeg vilde saa gjerne bringe ham til med Kjærlighed at heie Om Deres Epheu. Han heder Olsen og er Broder til Haveselskabets Gartner228; lader rolig og energisk og har sidst anlagt Grev Schacks229 – Amtmandens – Have ved Svendborg: "Ørkildshus", kaldet! – hvilket smigrer Svenborgs Borgere, da der til dette Navn, hørende oprindeligt til en gammel Ruin, knytter sig heltemodige Bedrifter af Svenborgs Befolkning230. – I disse Dage har Gartner Flindt været her, og vi have afstukket en Vei som udgaaer nede fra Kjøkkenhaven og som føres over Marken henimod hvor "gamle Langelinie" stødte sammen med den sædvanlige Badekjørevej! jeg haaber paa den Glæde at see Dem benytte denne Vei i Fremtiden vores kjære, kjære Etatsraad!

Den 5te Dec.

Nu fik jeg min gode Nabo Fru Henriettes Svar og seer deraf at vi skulde tænke os Dem i Nizza. Ganske overordentlig vilde det naturligviis glæde mig at høre fra Dem, hvorledes De nu har det og om Opholdet i Wien svarede til Deres Forventninger. Her have vi havt den første Snee med een Dags skarp Frost, men det paafølgende stærke Tø har fuldstændig borttaget Alt Hvidt igjen. Førend Jul tager jeg en Ugestid til Byen og faaer da bo lidt som paa Feldtfod i vores Vinterbolig, netop for at ordne Alt til naar jeg sidst i Januar med Bodild paa et Pr. Maaneder flytter ind til min Holstein i den Tuteinske Stueetage231. Det er et slemt uroligt, larmende Strøg, med temmelig indskrænked Plads, men da vi søgte en Bolig og man sidste Sommer tilbød denne med den Forsikring at det henad Vinteren vilde blive umueligt at faa noget Bedre, saa forhastede vi os ved at leie den, thi nu tilbydes ti for een og fra Foraaret af have vi leiet den hidtil af Baron Bille Brahe232 beboede i. Sal i Conferentsraad Holms Gaard, nærmest det Moltke'ske Palais (Dronningens Tværgade) hvortil jeg glæder mig, saafremt Vor Herre til den Tid vil tilstæde os disse Planers Fortsættelse. Man bør jo gjøre sig Umage for altid at finde og see Lyssiderne, og foruden det kjære Hovedøjemed at kunne leve en Deel af Vinteren sammen med min elskede Husbond, skjøndt Smaabørnene faa blive herhjemme – saa vil den Tuteinske Bolig drage kjære, toneskjønne Minder frem233 for mange af vore fælles gode Venner; blandt disse er for Exempel den fortræffelige Geheimeraadinde lulie Råben født Bornemann234, med hvem vi tilbragte hele Tiden i Schlangenbad i Aar! – Jeg hører at Professor Marstrand har tilbudt som sit Bidrag til den nye Kirke i Nyboder235 at male Altertavlen ; Fru Jerichau har ogsaa tilbudt at male en Saadan Ny til en Kirke i Nærheden af Sorø men – for 1200 Rdl! – Der blev sagt at det er Prindsessen af Wales som har anbefalet hende til Sultanen, da hans tiirkiske Majestæt yttrede Ønsket for at faa sit Harems Damer portreterede – men at det jo kun kunde ske ved en Kunstnerindes Pensel. Har De inted Øieblik følt Dem fristed til at drage med den store Skare ned til Suez?236 – Vanda var her forleden et Pr. Dage, men hun saae angreben ud og havde en styg Hoste. Hun boer i Vinter i det fordums gml. Søcadetacademi, – hvor ofte er De vist mange Aar tilbage gaaet ud og ind der hos Admiral Wulffs!237 I "Aftenlæsning" læste jeg forleden nogle anonyme Brudstykker om Kamma Rahbek og Bakkehuset – hvori De kjære Etatsraad! – ogsaa nævnedes. Den Scene med Theaterplacaterne paa Brysted, for at udfylde den vide Kjole – husker De nok238. (Nu har Etatsraad Thiele udgivet Erindringer fra det samme Sted239). Saadanne elskelige Mennesker som Kamma – kunne vist ikke heelt beskrives, man maa have kjendt dem. Men naar deres Minde kan bæres frem i Tiden af Venners Hengivenhed og de Ubekjendtes Beundring – uden at udpille Enkelthederne, saa forekommer det mig at man bedre bevarer det ædle, rene Støv uberørt! -

Bergsøes nye Bog240 gjør en Deel Opsigt, dog mest som Fortsættelse af den hans første Arbeide fra Piazza del Popolo vakte. Jeg selv kan ikke rigtig finde mig tiltalt af hans Bøger. Der forekomme platte, burleske Løier, som man siger ere meget morsomme. Et ikke ganske nyt Arbeide men som jeg først nu har faaet i hænde er "hollan[d]ske Kunstnere" af Emil Bloch241, og den Bog interesserer mig. De sender dog ogsaa seer jeg nogle Hilsen til Danmark i Julen ved at lade Noget af Deres fortrinlige Nye trykke til den Tid242. Hvor og hos hvem vil De være Juleaften? tro mig at De i mange Vennekredse vil erindres og omtales med Savn og Hengivenhed. Min ældste Søster er endnu i Paris, fordi hun hidtil var for lidende til at kunne bryde op til Båden. Rigsdagen er jo nu samlet, og begyndte med en Oversigt fra Finantsministeren243 over Landets sørgelige finansielle Forhold. Der bliver jo omtrent aarlig spist 5 Millioner op af Landets Formue! – Man er ogsaa spændt paa Følgerne af LA. Hansens244 Lovforslag til Fæstegaardenes Overgang til fri Eiendom; navnlig ved Auction! – Modtag de hjerteligste Hilsen fra os Alle, Alle kjære Andersen! I Julen haaber jeg at faa Børnene alle samlet med den elskede Papa i dette velsignede Hjem. Ingen af os sætter stor Pris paa Vinterbal, men maaske spiller vi lidt Comedie. Vores gode Mile. Belrichard, som De maaske erindrer da hun var Bodilds første Gouvernante, har nu afslutted denne Virksomhed og inden hun i al Tarvelighed etablerer sig i Geneve, tilbringer hun nu Vinteren hos os. Min lille Else seer forskrækkelig bleg og gjennemsigtig ud. Lille Fritze Vanda desmere blomstrende og Alle finde hende rigtig sød. Gh. ChristofF var meget syg i Efteraaret; Doctoren frygtede for Typhus eller Hjernebetændelse men Gud ske Tak vor Herre hjalp! – I min Bodild har jeg ret en kjærlig voxen Datters gode Hjelp – Det er yndig naar Døttrene kunne være deres Moders Veninde. Vor Herre glæde Dem kjære Ven over alt hvor De opslaaer Deres Paulun, – og anbefalende os Alle paa Holsteinborg til Deres trofaste Erindring – beder jeg Dem altid holde lidt af

Deres inderlig hengivne

Mimi Holstein Holstbg.

Efterskrift.

Fru Serre har glædet mig med et ganske overordentligt venligt Brev. Hun gjør mig den Fornøielse at ønske nogle Graasteens Æblequiste; de kunne bedst først sendes tidligt paa Foraaret, men det er mit inderlige Ønske at denne Omplantning maa lykkes, ligesaagodt som de Basnæser om hvilke Fru Serre skriver at de alt have baaren Frugt.

Da jeg før nævnte "Thieles Bak[k]ehuus" var det under Indtrykket af nogle kolde, kritiserende Anmeldelser som jeg havde læst. Men nu har jeg selv læst den lille Bog og altsaa ogsaa havt Leilighed til at glæde mig ved Deres "Brev"245 og hvad De atter siger om Bakkehuset nu246. Det er en yndig Bro – en Mælkevei – som De henpeger til for den udødelige Sjæleknop i den sygnende Plante – ind i Vor Herres Urtegaard! – Hvilken deilig, luttrende og velsignelsesrig Opgave har De dog, saaledes at drage det Skjønneste, det Guddommelige frem! – Jeg gjentager atter og atter som det lyder i mit Hjerte: Gud glæde Dem nu og i al Evighed! -

Tekst fra: H.C. Andersens Hus