Dato: 21. november 1869
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 21 November 69

Kjære Ven!

Jeg modtog i dag Deres kjære Brev fra Zürich af 18 November og sætter mig strax her for at besvare det. Mærkeligt nok, at De føler Dem varmere i Iisjomfruens Land, men i vort Aarhundrede er jo Alting stillet paa Hovedet, ogsaa Varme og Kulde. Her er det ikke koldt, men sommetider lidt varmt. Vi vente Melchior hjem fra London i morgen eller Onsdag. Fra min Søster havde jeg Brev fra Algier for nogle Dage siden, Anna gaaer det bedre med, og det lader til, at de befinde sig ganske vel tilmode i Algier. For Deres Hilsener til min Kone, Marie og Børnene takke jeg og sender dem dobbelt varme tilbage. Marie taler ofte om Dem og fortæller Alle, som seer Deres Portrait paa Væggen ligeoverfor mit, at det er hendes Kjæreste. Jeg haaber, at hverken De eller hun slaaer op, som Scharff; men kjende jeg ikke Grunden, dog troer man, at det er hende, der har hævet Partiet. Min Kone skranter lidt igjen hun har sit gamle Onde, dog haber jeg, at det kun er forbigaaende. Anna og Fernanda ere flinke og flittige og glæde baade Faer og Moer ved deres Fremskridt i Musik og Sprog. Holmes og Kone ere elskværdige, iaften er der Concert i Casino og troer jeg ikke, at der kommer Mange skjøndt han spiller fortræffeligt. Jeg skal hilse fra Dem, naar jeg seer dem i dag, de have meget beklaget, at De var reist.

Idag har jeg 2 nye Vittigheder at melde Dem, skjøndt jeg troer, at jeg vist har skrevet Dem den ene. Man siger nemlig om en Mand, der gaaer med opslaaet Paraplui, at han er overspændt og utilregnelig! Que peut on dire d'un homme qui meurt jeune? Il lui manque de savoir-vivre! De ere gode begge to, den sidste har Salomonsen, der kom igaar bragt med fra Paris. Jeg seer af Avisen i dag at Thiele har udgivet en Bog, som hedder "Erindringer fra Bakkegaarden". Brandes har skrevet en udførlig Kritik over Bergsøes Bog, der stemmer omtrent med hvad jeg skrev Dem til om den. Jeg har læst Deres Solskinshistorie i et Album af danske Digtere, som er udkommen i en smuk Udgave. Hertz har deri skrevet en Fortælling, som kaldes Redacteur, som handler om vore Theaterforhold. Den er meget godt skrevet. Vi vare forrige Uge hos Billes sammen med Holmes. Bille har det godt og have de et nydeligt Hjem. Høedt har jeg længe ikke seet, men skal bringe ham og Magnus Deres Hilsen, som sikkert vil glæde dem. Der bliver endnu ofte talt om Deres fest, og alle beklager ikke at have været tilstede, thi der er kun een Mening om, at den var en af de smukkeste Fester, der ere blevne feirede her. De opvækker saa mange glade Minder hos os, at De skriver fra Hotel Baur, om Zurichersøen og Schweitz, og / længes vi meget efter at komme derhen igjen. Jeg kan ikke sige, at vi længes efter Festen paa Oberammergau, som forekommer mig næsten som en Blasphemi. – Paa Onsdag skal jeg med hele Familien i Theatret for at see Rosa og Rositta og Farinelli, alle Børnene skulle med, og saa Melchiors Børn, de glæde sig naturligviis meget dertil. Kunde Kaulbachs erindre os? I Illustreret Tidende for igaar stod ogsaa en meget smuk Kritik over liden Kirsten, hvor baade Texten og Musikken fremdroges som fortrinlige. De ser, at jeg skriver Alt imellem hinanden, jeg lader Tankerne komme paa Papiret saa hurtig de fødes. Jeg gjentager her mit Ønske om, at De forkorter Deres Reise og glæder alle Deres herværende Venner ved at komme hurtigere tilbage, end De havde bestemt. Bolig kan De altid faae, tænk paa ou peut on être miuex qu'au sein de ses amis*. Nu stunder Julen snart til, skal De spise Julegrød i Nizza? Der vil De vist ogsaa finde en Julenisse alla nizza, som det nok hedder paa Italiensk. Bloch er stadig flittig, han har viist et lille Stykke til Bille, hvilket jeg endnu ei har seet færdigt. Han vil til næste Aar udstille Deres Portrait, Munken og Kjærestefolkene i London. Fru Jerichau er i Constantinopel. Fra Peter Hansen og Watt komme stadig Breve fra deres Reise, nu er de i Suez, som nu har faaet Aabning efter mange Besværligheder. /

Den kongelige Familie boe paa Fredensborg, man seer dem næsten aldrig. I dag bliver mit Brev lidt kortere, da jeg har sat mig for, at det skal afsted iaften, for at vise Dem, hvor høit jeg skatter Deres Breve, som altid more mig. Jeg har ellers ikke seet nogen af Deres nærmere Venner, som jeg ellers hilse hver Gang jeg hører fra Dem. Min Kone bad mig gjentagende om at hilse Dem mange Gange og at undskylde at hun ikke skriver selv. Anna er begyndt paa et Brev til Dem, som De faaer naar det er færdigt. Dina har ikke gjort videre Lykke med Fru Nyrop. Det er ellers magert med Repertoiret. Farinelli trækker godt Huus, et sørgeligt Tidens Tegn, da dette Stykke er udspillet for længe siden. Nu forestaaer Barselsstuen og Henrik Ipsens "De Unges Forbund." Lev nu vel og skriv snart, men ked mig ikke for meget med Nizzas Herligheder, thi jeg kommer neppe der for det Første.

Deres hengivne

Martin R Henriques.

[*Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille? berømt duo af Lucite, af Grétry]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 498-502)