Dato: 18. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Zürich. Bauers Hotel 18 Nov 1869.

Kjære Ven!

Iforgaars, i den tidlige Morgenstund, før jeg endnu forlod München, gik jeg paa Posthuset og fandt Deres særdeles kjærkomne Brev der faae Øieblik forud var indtruffet. De er en sand trofast Ven maa jeg erkjende, De glæder mig saa smukt med Breve; andre gode Venner, som vistnok tænke venligt paa mig, give ikke Sort paa Hvidt derfor og det trænger man til ude. Nu er jeg da naaet ind i Schweiz og en Dags Tid i Ro, nu skal Brevduen flyve hjem med Hilsen og Tak fordi De skriver, hils Deres kjære velsignede Kone, alle Børnene, lille Marie særligt! lige i det jeg skriver dette, bryder Solskinnet frem det jeg ikke har seet i mange Dage, det falder varmt gjennem Vinduet saa at det hvide Papir blændes derved. Graa Dage har det været længe, altfor længe, herinde i Schweiz er det med eet mildere og i dette Øieblik Solskin, spørg Marie om det er en Hilsen fra hende som saaledes strømmer ind til mig. - I München blev jeg en otte Dage og omgikkes kun med Geheimeraad Gietl og min berømte Ven Kaulbach, to høist elskværdige Familier, der viiste mig den største Hjertelighed og gjorte mig Opholdet behageligt, uagtet Regnen dagligt strømmede ned. I Theatret hørte jeg Halevys Opera Guido og Ginevra, den jeg altid faaer at høre naar jeg kommer til München og nu var den dog ikke givet i 12 Aar. Jeg hørte ogsaa Schillers Wilhelm Tell og havde stadigt min gode Plads i Gietis Loge. - Kaulbachs var jeg et Par Middage hos og Champagnen skummede til min Skaal som altid Kaulbach selv udbragte; han vil nu male et nyt Billed efter et af mine Eventyr; hans Billede til "Engelen" er blevet verdensberømt. Næste Aar indtræffer i Oberammergau (nær ved München) den hver tiende Aar feirede "Passionsfest", som De kan læse om i det sidste Bind af mine Skrifter; De og Deres Frue skulde, hvis De fløi ud, lægge Veien over Nürnberg, Oberammergau og da til Salzburg, Egnen der er særdeles deilig; saa kan De jo smutte over Insbruch og Brenner ind i Italien. Jeg lærer meer ogmeer, at man skal reise om Sommeren og ikke mod Vinteren, hvor man stadigt kan frygte at blive sneet inde. Iforgaars Morges, som sagt, forlod jeg Munchen i det vanlige Regnveir og kom mod Aften til Kempten, en lille Bayrer By og derfra igaar gik jeg til Lindau, [og] med Dampskib til Romanshorn; Søen var blikstille, ikke en Vind rørte sig, jeg følte ligesom en mildere Luft og da jeg ud paa Eftermiddagen kom her til Zurich og fik fyret i Kakkelovnen, efter vante Brug, blev det mig snart for varmt. Zürichersøen ligger gjennemsigtig og klar, ikke en kold Luftning; vil det saaledes blive ved da er jeg, Gud være lovet ude af Vinterens Vold, dog stole paa det tør jeg ikke før jeg naaer Nizza. Der haaber jeg i Deres Brev poste restante til mig at høre noget nærmere om hvad De fortalte mig: at Scharffs Forlovelse var hævet, hvorfor? og fra hvilken Side? Jeg er meget begjærlig efter at vide det. Er Holmes og hans Frue endnu i Kjøbenhavn, da hils dem hjerteligst. Det maa have været en smuk musikalsk Aften i Deres Huus, jeg kunde ønske at have været der, ja tidt ønsker jeg at kunne træde ind i Stuen og see de milde Øine, som altid hilse mig der. Ak, kunde man reise med Telegraph og komme hjem igjen med Telegraph men det er endnu ikke opfundet og Ørsted har Vorherre kaldet ved Telegraph. Sig til Høedt at naar jeg kommer ned til Middelhavet skriver jeg ham til, han var saa god og elskværdig ved min Septemberfest at jeg ret i Glæde erindrer det. Neruda og Frøken Cetti maa De lykønske fra mig. Hvorledes er det ellers gaaet til at de brød' Forlovelsen og nu samles igjen? Hvad der gaaer itu og klinkes holder! siger man. De har givet mig en tro Skildring af Deres hyggelige Hjem, men hvor har Block-Andersen Plads? Hvor er mit Billede? Hvor staaer lille Marie og seer paa "Anders". - Nu er vel Deres Svoger Moritz Melchior kommet hjem? Hils ham paa det hjerteligste! Naar jeg naaer Nizza skriver jeg ham til; der er jeg jo Gjenbo til hans Kjære! dem jeg ikke samles med, dem jeg lagde hele min Reise-Plan efter at tilbringe Julen med, hver Gang jeg tænker paa Skuffelsen bliver jeg ganske bedrøvet! Hils Frøknerne Price, Bournonvilles, Magnus og hver som venligt erindrer mig, dertil regner jeg Deres Brødre og Fruer. Imorgen tænker jeg mig i Friburg og overmorgen i Genf, da gaaer det til Lyon og Nizza.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Hilsen til Jomfruen og Pigerne.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 242-45)