Dato: 18. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

638. Til E. Collin.

Zürich den 18 Nov: 1869.

Kjære Ven !

Strax da jeg kom til München skrev jeg et Brev til Dem og eet til Reitzel, den 9 November, det var om den lille Eventyrbog De har Manuskriptet til; jeg har ikke hørt fra Nogen af Dem men jeg vil troe at Brevene ere rig­tigt indtrufne og det er Hovedsagen, da er vistnok Manuskriptet alt i Tryk­keriet. I et Brev, Deres Kone glædede mig med, har De skrevet at jeg paa Vexelen til London ikke havde skrevet mit Navn paa sædvanlig Maade, men det var just med Overlæg; altid naar jeg skriver til Amerika og Engeland underskriver jeg: Hans Christian Andersen711 og det har jeg gjort paa de tidligere Vexler, men skal med Fornøielse, naar De finder det rigtigere, sætte det mig naturligere: H. C. Andersen. Igaar forlod jegTydskland og kom ind i Schweiz, hvor jeg igjen føler mig reiseglad og hjemlig, uagtet Veiret er graat og vaadt; man raadede mig til hellere over Strazburg at gaae ind i Frankerige end at blive sneet inde i Schweiz, men det var at reise igjen nordpaa, det havde jeg ikke Lyst til og vilde hellere prøve mit Held, jeg er saaledes i forgaars reist fra München til Kempten og igaar derfor over Lindau og Bodensøen her til Zürich, hvor jeg boer i Hotel Bauer lige­for Posten, saa at jeg fra mit Vindue kan kaste Brevet der ind . Jeg iler ikke mod Sydfrankerige, uagtet jeg længes efter Varme og Solskin, men hvor jeg føler mig hyggelig vil jeg blive en Dag eller to; havde jeg truffet Melchiors i Nizza eller Mentona, som jeg glædede mig til, som jeg har lagt hele Reisen efter, da var jeg flyvet i en Fart derned, nu har jeg slet Ingen jeg der glæder mig til at see og'ndash;en stor Deel af min Reise-Glæde er tabt. Imor­gen, om Gud vil, gaaer jeg til Frieburg[;] næste Dag til Genf hvor jeg bliver to Dage, da over Lyon, saa smaat til Nizza, der finder jeg jo Brev poste re­stante fra Dem.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost