Dato: 14. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

München den 14 nov: 1869

Kjære Fru Scavenius!

Inderlig Tak for det venlige Brev De glædede mig med i Wien; der følte jeg mig i øvrigt slet ikke hjemlig, Veiret var utilladeligt slet, Sneen faldt, Vinden gik til Marv og Been, dernæst var Alt utroligt dyrt, dyrere end i Paris og London; imidlertid mødte jeg megen Venlighed og Opmærksomhed. Theater=Intendanten Excellense Mûnch Ballinghausen, der er Forfatter til Ørkenens Søn indbød mig til hver Aften, naar jeg vilde, at benytte en god Parquetplads i den nye Opera som ogsaa i Burg=theater. KammerFalbes var høist elskværdige, og hos den svensk-norske Minister Fine fandt jeg et lykkeligt og hyggeligt Hjem. Rytton, søn af Digteren Bulwer er ansat ved Gesandtskabet, ogsaa ham traf jeg sammen med og dog behagede mig ikke Wien. Sneen faldt mig nu saa stærkt i Steyermark at jeg ikke turde gaae den Vei ind i Italien og bestemte mig derfor, efter et ophold af 18 Dage i Keiserstaten, at lægge Veien over Salzburg og naae ind i Frankerige for at være Juletide i Nizza. Hvorledes den tidligt indtrufne Vinter vil tillade mig at lægge Reisen veed jeg endnu ikke. Det er mig ogsaa en stor Sorg at Familien Melchiors som jeg skulde træffe sammen med i Syd=Frankerige og hvorefter jeg havde lagt hele min Reise-plan, have, efter lægernes Raad, maatte tage Ophold i Algier og derhen kommer jeg ikke, og vil faae en stile, eensom Juul; vil Gud lyser den vel næste Aar venligere for mig paa Basnæs. I salzburg følte jeg mig ret glad og vel; Bjergene laae med Snee men Solen skinnede, her var saa vinterligt smukt og nu jeg er naaet München, synes jeg at føle mig ganske hjemlig; den gamle Geheimeraad Gietl og hans Frue have en Hofloge i Theatret, i den har jeg min Plads hver Aften saalænge jeg er her. Den berømte Maler Kaulbach og hans elskværdige Frue see mig saa gjerne og her har jeg tilbragt flere glade timer. Han fortalte mig at hans Billede til mit Eventyr: Engelen, Deres Naade eier det i deres Album, har gjort den Kunsthandler i Berlin der først fik det i handelen, til meget riig Mand, Kaulbach selv faaer gjentagne bestillinger paa det i Oliefarve. Den unge Konge er ikke for Øieblikket i München, men paa et Jagt=slot nogle Mile borte, hans Moder Enkedronningen der altid var mig naadig og god, men som jeg ikke havde seet nu i 9 Aar, modtog mig forleden med megen huldrighed, vi talte en heel deel sammen og meget om vort Kongehuus og Sverrigs. Den svenske Enkedronning, en født i Leuchtenberg havde i Sommer været her. Jeg tænker at jeg i overmorgen forlader München for over Lindau og Genf at naae Lyon, er jeg først der haaber jeg at der er mindre Snee og at jeg snart er i Nizza. Derhen beder jeg Deres Naade at sende mig Brev poste restante. Herfra skal flyve Brev til Borreby til de kjære Mennesker der, Gud give dem al Lykke! Hils Otto Scavenius! Naar han nu har strist gjennem bøgerne, som han har stridt gennem maneuvrene, saa flyver han vel ogsaa lidt ud i den vide Verden. Hils den fortræffelige Frøken Brandes, jeg længes efter at høre om Triumph.

Hils Frøken Lytzow og hver som med Venlighed mindes Deres Naades

taknemmelig hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus