Dato: 9. november 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

München den 9 Nov: 1869.

Kjære Ven!

Efter et Ophold paa Basnæs, Holsteinborg og Glorup, kom jeg endelig afsted, indtraf til Messen i Leipzig, blev en Dag i Dresden og tog da strax ud til Fru Serre som boer paa Grændsen af Böhmen. I henved 10 Aar havde vi ikke seet hinanden, hun var meget ældet, meget svag og stærkt bevæget ved Gjensynet. Jeg blev her en heel Uge og kom saa i daarligt Veir, over Prag til Wien; her var vanskeligt at faae Logi og dette utilladeligt dyrt; man lever i London ligesaa billigt; jeg følte mig slet ikke hyggelig, blev stærkt forkjølet og med Veiret blev det værre og værre, Sneen faldt saa at Banetoget i to Dage var standset mellem Gratz og Venedig, den Vei til Hyerez turde jeg altsaa ikke vove og jeg bestemte at lægge over München ind i Frankerige, men hvilken, maa Veiret afgjøre, derfor beder jeg Dem har De noget særdeles at skrive til mig om da at sende Brevet her til München poste restante, hvor jeg ved min Afreise kan give besked om hvor Breve, som komme, sendes til mig. Jeg har hos Etatsraad Collin lagt et Manuskript til Dem, som jeg mener maa trykkes og udstyres aldeles som ifjor: Dryaden, da vil det, antager jeg, have samme Størrelse. Titelen bliver: Hønse=Grethes Familie, Tidselen og Hvad man Kan hitte paa. Historier og Eventyr af H. C. Andersen, eller synes De bedre om at det hedder "Jule=Hæfte 1869 af H. C. Andersen" indeholder: "Hønse=Grethe, Tidselen og Hvad man kan hitte paa." Skulde i Løbet af 14 Dage et nyt Eventyr være sprunget frem, da faaer De det med, men jeg lover det ikke! -

til den lille Bog maa en Smuds Titel, en Hovedtitel og et Blad foran hver Historie med dennes Navn, saaledes som i de gule Hefter: Eventyr og Historier; dernæst samme Tryk og Ramme som i Dryaden. De vil tidsnok kunde faa den lille Bog istand til Julen. Dedication skal jeg senere sende. Hils nu paa det hjerteligste Deres Broder, hans og Deres Fruer, samt Lieutenant Jønckes og Alle som jeg troer venligt tænke paa mig. Kaulbach fortalte mig i Dag at den Kunsthandler som har udgivet hans Billede: Engelen, efter mit Eventyr er ved dette blevet en riig Mand; dette Billede gaaer i alle Skikkelser ud over Europa og Amerika. Kaulbach har Bestilling paa flere af disse at udføre i Oliemaleri. Det er ganske morsomt at have været den første der fik Ideen.

Lev nu hjerteligt vel.

Deres hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:]

Velbaarne Hr. Boghandler T. Reitzel

Brostrædet i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 64-65)