Dato: 28. oktober 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Vienna, October 28, 1869.

Dear and much honored friend:

Here in Vienna, where I have now been for ten to twelve days, I have received by way of Copenhagen your friendly and most welcome letter, for which I thank you heartily. I see that "The Thistle" has now been published, and before you receive this letter "Chicken-Grethe" will have found a place in the November issue [The Riverside]; hence there can be nothing to prevent my permitting these to appear in December in Copenhagen in Danish. Since my departure I have written absolutely nothing but I hope that in the course of a couple of weeks, after I have reached Hyeres, where I am thinking of staying through the winter, that I shall be able to send you a new fairy tale, appropriate [for the] New Year's number. Your [letters] tome I ask you to continue to send to Copenhagen; they will know there where I am and in a few days they will be sent on to me. You have probably safely received as printed matter the newspapers I sent, in which you have been ab le to read all about the lovely celebration Copenhagen gave me on September sixth.

The weather is already very cold here in Vienna. It snowed yesterday, the wind blows icily, penetrating to marrow and bone. I have had a severe cold and am longing for the warmth of southern France where in a couple of days, God willing, I shall hie me. I have not been in Vienna for more than ten years. The city is now so much enlarged and beautiful that I can hardly recognize it. A great luxurious city has sprung up and the new Opera House exceeds in brilliance and splendor anything of its kind that I have seen. Here as in the Imperial Burgtheater I have a complimentary seat every evening, and one of the best, a courtesy which the Imperial Theater intendante extended to me at once. I am received with great kindness and am finding many friends. One of these is Lytton, son of the author Bulwer. He was with the English legation in Copenhagen at an earlier time; later I met him in Cintra, and now we come across one another in Vienna.

[Signature cut off]

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Wien 28 October 1869

Kjære, meget ærede Ven! Her i Wien, hvor jeg nu har været 10 a 12 Dage, har jeg; over Kjøbenhavn; modtaget Deres venlige kjærkomne Brev hvorfor jeg ret takker Dem; jeg seer at "Tidselen" altsaa nu er udkommet og før De erholder dette Brev har "Hønsegrethe" Plads i November Nummeret, altsaa; kan der jo Intet være iveien for at jeg i December lader samme udkomme i Kjøbenhavn paa Dansk.

Siden min Afreise har jeg aldeles intet skrevet, men haaber naar jeg om et Par Uger naar Hyeres, hvor jeg tænker at overvintre, skal jeg kunde sende Dem et nyt Eventyr, passende [til] Nytaars Heftet. Deres [Breve] til mig, beder jeg iØvrigt [at] De vil vedblive at sende til Kjøbenhavn, der veed man hvor jeg er og i faae Dage blive de mig tilsendte; De har vel modtaget i Krydsbaand de Aviser jeg sendte og i hvilke De har kunnet læse om hele deri skjønne Fest Kjøbenhavn forundte mig den 6te September?

Her i Wien er det allerede meget koldt Veir; igaar sneede det, Vinden blæser isnende til Marv og Been; jeg har været stærkt forkjølet og længes efter det varme Syd-Frankerige hvor jeg om et Par Dage, vil Gud, flyver hen. I over 10 Aar var jeg ikke i Wien; denne Stad er nu saa udvidet og forskjønnet at jeg neppe kjender den igjen; en heel Pragt-By er voxet op og den nye Opera-Bygning overgaaer i Glands og Storhed alt hvad jeg har seet af den Slags; her, som i det keiserlige "Burgtheater", har jeg hver Aften min Fri-Plads og een af de bedste, en Opmærksomhed den kejserlige Theaterintendant strax har forundt mig. Jeg møder megen VelvilIie og finder mange Venner; een af disse er Lytton; Søn af Digteren Bulver, han var tidligere ansat ved det engelske Gesandtskab i Kjøbenhavn, senere traf jeg ham i Cintra og nu mødes vi i Wien.,

[Underskriften skaaret af]

Tekst fra: Solveig Brunholm