Dato: 25. oktober 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Wien den 25 Oktober 1869.

Kjære Fru Henriques!

Ja i Dag faaer De Brev, det er jo ogsaa ganske det samme som om jeg skrev til Deres Mand og han vil skrive igjen om De ikke har Tid eller Stemning dertil. Efter at have forladt Fru Serre blev jeg endnu en Dag i Dresden og reiste da over Prag og Pardobitz til Briinn. I Hotellet der spurgte jeg hvor Familien Neruda boede men Portneren vidste ikke Besked, kun fortalte han at Hr Normann havde boet hvor jeg boede. Dermed maatte jeg lade mig nøie. Forrige Søndag, i et koldt, daarligt Veir, kom jeg til Wien hvor jeg maatte kjøre fra Hotel til Hotel for at finde et Værelse, Alt var optaget. Endelig am Graben i Hotel Müller, eet af de fornemste, men i et gammelt vinklet Huus med smalle Gange, daarlig Luft og slet ikke som man tænker sig et stort Hotel i Wien fik jeg et lille Kammer ud til Gaarden, saa mørkt som et Klædeskab med een Rude, der kostede 2 Gylden altsaa 10 ¤ dansk. Her sad jeg hele fem Dage; det regnede og blæste, isnende koldt, jeg følte mig uhyggelig, og snart havde jeg en ordenlig Forkjølelse, med ondt i Hoved og Hals, Blegn paa Tungen, leed og kjed af Alt. Efter fem Dage sagde man mig at der var et særdeles godt Værelse ledigt ud til Pladsen, men det' kostede 5 Gylden altsaa 20 # dansk om Dagen. Jeg kunde imidlertid ikke holde det ud i Klædeskabet, jeg maatte see Luft, Mennesker, aande - og jeg tog for et Par Dage den nette Stue og da jeg kom her brød Solen frem, jeg solede mig, som kom jeg fra et Fængsel, jeg saae paa Maanen om Aftenen, havde Rummel og Tummel hele Dagen; men dette virkede dog godt paa Sindet, om det ikke hævede Forkjølelsen. I Dag har jeg endeligt faaet et andet Værelse, ud til en Sidegade, men paa første Sal og betaler kun 3 Gylden om Døgnet, det er rimeligere; men De seer af alt dette at her er umaadeligt dyrt, dyrere end i Paris. Kun Theatrene holde mig her og til disse have jeg fri Adgang. Naar jeg sender mit Vesltkort til Kassen, da leveres mig en Nummer Plads i Parquettet, saa vel for den nye store Opera som til Burgtheater. Begge Intendanterne have strax gjengjældt mit Besøg hos dem og jeg møder hos alle Autoriteter stor Velvillie og Opmærksomhed. Det nye Operatheater er det meest storartede og meest praktfulde jeg har seet og hver Aften er her en stor Opera, saaledes forrige Uge Balletten Flick & Flack, hvori Julius Price har Hovedrollen, Romeo og Julie af Gounod, Hugonotterne, Wilhelm, Tell. Paa Onsdag skal Labatt, Svensken, debutere som Fra Djavolo. I Burgtheater har jeg seet Mosenthals nye Drama Isabella Orsini. Skuespilleren Hartmann, en god Ven af vor Eckardt indbød mig til sig forleden Aften og havde samlet en smuk Kreds fra Scenen; her var jeg sammen med den gamle, fortræffelige Fru Haizinger, som var henrykt over mine Eventyr og nu vilde forsøge paa at foredrage disse. Jeg lærte at kjende den udmærkede Skuespiller Lewinski, som Eckardt reiste med. Da jeg forleden kom hjem i min Stue laae fra Julius Price en stor, deilig Bouquet med Roser og Violer. Theophilius Hansen, gjør os Danske Ære ved sin Dygtighed som Bygmester og ved de herlige Bygninger han forskjønner Wien med. Da jeg var her sidst, laae selve Byen inde mellem høie Volde, disse ere forsvundne, praktfulde Huse have reist sig, Wien er ikke at kjende, her er som jeg tænker mig Gaderne i Petersborg. Vor Minister Falbe med sin unge Kone have modtaget mig med stor Hjertelighed; han viser mig al Opmærksomhed og jeg har allerede to Gange været deres Bord-Gjæst. Digteren Bulvers Søn, som jeg kjender fra Kjøbenhavn og senere traf i Cintra er ved Gesandtskabet her, hos ham er jeg i Dag til Middag, uagtet det vist var klogest at blive hjemme, saa forkjølet jeg er, men jeg trænger til at samles med Mennesker, og vil altsaa lade det staae til. Min gamle Ven Grev Wenzel Paar, hvis Broder er Minister i Kjøbenhavn, har jeg ogsaa mødt og fundet uforandret. Siig mig nu om Krandsekagens Top kom til min søde lille Marie! hils hende og alle Børnene; hils de elskværdige Frøkner Price, Professor Høedt, Hr Magnus og vor. gode Ven Carl Bloch. P. Hansen er nok reist til Suez? Seer De Bournonville da siig ham at ved hver Ballet jeg seer ude beundrer jeg ham. hjemme. Indtil videre sendes endnu Brevene til Wien poste restante.

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

NB. Send mig Deres Adresse; og giv Frk. Sophie Melchior vedlagte Brev.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 234-37)