Dato: 23. oktober 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Steen Andersen Bille
Sprog: dansk.

Wien den 23 October 1869

Kjære Ven!

Det har været mig en stor Skuffelse ikke at træffe sammen i Wien med Dem og Deres Frue. Jeg hører af Breve, at De har været syg, men, Gud skee Lov, nu i ønskelig Bedring. Jeg kom lige i Messetiden til Leipzig og havde min nød fra at faae et Værelse; det nye Theater saae jeg og kunde ønske os hjemme et saadant. Hvor var det sørgeligt i Dresden at see det smukke Theater staae som en nedbrændt Ruin, heller ikke her, som paa hele Reisen, følte jeg mig hyggelig; efter en Dags Ophold skyndte jeg mig ud paa Landet ved den bøhmiske Grændse, hvor Fru Serre, der altid har været mig en trofast deeltagende Veninde ventede mig. Det er nok 9 Aar siden jeg var her, hun var ældet, hun var svag, Gud veed om jeg oftere oplever at see hende. Hun holdt mig om Halsen og brast i Graad, der laae mange / tunge Tider imellem, siden vi mødtes. Det Fyrretræ jeg for en Snees Aar siden plantede her staae i fuld Kraft, ligesaa en Eeg, der da jeg satte den kunde skjules inde i mine to Hænder, nu er den høiere end jeg. En Uge blev jeg i Maxen hos Fru Serre og gik saa over Prag, Portubitz og Brunn til Wien, men Veiret var raat og koldt; jeg kjørte strax til Hohe Frankforth hvor jeg troede at finde Dem og Frue; de vare der ikke, og hele Hotellet saa optaget af Reisende at jeg maate søge andetsteds. Jeg kjørte fra Hotel til Hotel, endeligt i Hotel Müller am Graben var et eneste lille Værelse af faae ud til Gaarden. Der har jeg boet fra i Søndags til igaar Fredag, og blev i en Grad melankolsk ved at sidde som i et Klædeskab og stirre ned i en mørk Gaard. Kun to Graders Varme havde vi og ude regnede og blæste det, som i December hjemme. Jeg har her derved paadraget mig en stærk Forkjølelse, vilde helst afsted, men turde dog ikke. Da endelig blev igaar et særdeles godt Værelse ledigt her i Hotellet men for den uhørte Priis 5 Gylden daglig altsaa over 2 Skilling Dansk i Døgnet. For et Par Dage har jeg imidlertid taget det, thi her er Sol, nu den i Dag er brudt frem, her er Udsigt til hele den store Plads og uagtet jeg ærgrer mig over den utilladelige Priis, kommer jeg dog igjen til mig selv efter Opholdet i Klædeskabet. Forresten er det interessant at see den Udvikling og Skjønhed Wien har faaet. Da jeg sidst var her laae Byen selv klemt inde mellem høie Volde, disse ere nu forsvundne, den ene Praktbygning løfter sig her ved den anden, og prægtigst er den nye Opera, en saadan Bygning har jeg intet Steds seet. Den er nu næsten for praktfuld. Intendanten Hr. Hofraad Dingelsted har strax indbudt mig til hver Forestilling saalænge jeg er her, fra Kassen kan jeg daglig afhente min Parquet-Billet, Excellensen Munck-Bellinghausen, har viist mig samme Opmærksomhed for Burgtheater. Begge have strax venligt gjengjældt mit Besøg; jeg har dernæst fundet en engelsk Ven, en Søn af Lutton Bulver, han var en Tid ved Legationen i Kjøbenhavn, senere mødtes vi i Cintra, nu er han med sin nydelige Frue her i Wien. Kammerraad Falbe og Frue er særdeles opmærksomme og / elskværdige mod mig og af Landsmænd har jeg her truffet Etatsraad Marstrand og Professor Skougaard, (de reiste hjemad igaar). Vor dygtige landsmand Theophilus Hansen har jeg seet og ligesaa Julius Price der indtager en betydende Plads ved Balletten. Iaftes blev jeg overrasket ved at finde i min Stue en stor deilig Bouquet med smukke Roser og Violer, den havde Price lagt paa mit Bord med sit Vesitkort. Min hele Reiseplan var særligt stillet saaledes at Glandspunktet skulde være en to Maaneders Samliv med Melchiors i Mentone, men ogsaa heri er jeg blevet skuffet. En Dr: Dor i Vevay har faaet dem derfra og raader til et Ophold i Barcelona, hvorhen jeg ikke kommer. Jeg kan ikke tro at den Mand kjender Barcelona, der er koldt om Vinteren, Lytton Bulver, somlænge har opholdt sig i Spanien, siger det samme, Vinden blæser iiskold ned fra Monzerat; Malaga vilde være mer at anbefale. Glæder De mig, om ikke længe, med Brev, da send det kun til Wien poste restante, jeg vil da faae det herfra, er jeg reist. Hils nu Deres Kone, Børn, alle kjære og bevar Deres Venskab for Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 240-43)