Dato: 6. oktober 1869
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

632. Fra E. og Henriette Collin.

[6.7.0kt.1869]

Kjære Andersen. Jeg vil strax skrive op, hvad jeg efterhaanden har at fortælle Dem.

Jeg har i mit Værge, henlagt i mit Jernskab i Sparekassen:

1 Pakke (lille) med Udskrift til mig og paategnet: »Heri Manuscript fra H. C.Andersen703«. Skjelskør Poststempel.

1 do. større (uforseglet) med Udskrift: »Mit Livs Eventyr af H.C.A., fortsat indtil Festen i Odense 1867«.

Disse blive altsaa beroende til nærmere Bestemmelse.–

a. Jeg har modtaget et tykt Brev fra en meget ung Normand, K. A. Claus­sen; han arbeider paa at faae artium, men vil gjerne have

nogle Linier fra Dem og om muligt de lovede Bøger. Tillige sender han nogle skrev­ne Digte. Disse sender jeg ikke, saa er De fri for at give nogen Dom om dem. Forresten er hans Adresse: Grosch's Gaard. No 11 Torvet 4de Etage. Kristiania.

b. Aunt Judy's Magazine. Deri: the Comet.

c. Adgangskort til Universitets-Festen.

Oct. 7. Nu kom Deres Brev fra Saxen. Idag er her kommet:

d. Det vedlagte Brev fra Amerika. Hvad angaaer Spørgsmaalet heri om Frøken Raasløffs Adresse, er det jo nok at sige: General R.–

Den samme Sal, i hvilken den smukke Fest for Dem holdtes, samlede igaar en ligesaa talrig Kreds til et Festmaaltid for de Slesvigske Damer, der have bragt Brudegaven til Kronprindsessen. Vi vare der ikke'ndash;vi have aldeles slaaet os fra Selskabslivet. Det har været en høist rørende Fest, der vil efterlade et ligesaa godt Indtryk paa Slesvigerne, som den hjertelige Modtagelse de have fundet hos Kongehuset.

Siden Deres Afreise herfra gaaer det raskt med at Folk overkjøres af Sporvogne og at Damer overfaldes paa Østergade.–

Foreløbig vil jeg overlade Resten af Papiret til Jette.

Deres

E. C.

Tak for Brevet kjere Andersen, jeg synes det er rart at vide Dem hos de gode gamle Venner og jeg antager vist at der i Deres korte Samliv med dem ikke vil blande sig en eneste Draabe politisk Bitterhed der kunde for­styrre Gjensynets Glæde – Jeg kan tænke mig Fru Serres og Frøken Hein­ckes uendelige Fryd ved atter at have Dem og ønsker Deres gamle trofaste Veninder saavel som Dem selv, et Møde efter Deres Hjerte.–

Af hvad De skriver om at jeg slet ikke har omtalt Festen den 6te Sept, fik jeg den Tanke at De ikke har faaet et Brev som jeg sendte til Holsteinborg og som efter min Beregning maatte træffe Dem der'ndash;Hvad jeg skrev hu­sker jeg ikke, men jeg har ganske vist udtalt mig om Festen som jeg virke­lig var saa glad ved, jeg veed med Vished at jeg talte om Brandes's Artikler om Dem i Illustreret Tidende som jeg netop med stor Interesse havde læst'ndash;lad mig dog engang vide om De har faaet dette Brev.–

Jeg har intet Nyt at fortælle Dem, hverken fra »Inde« eller »Ude«.–Livet Faar sin stille men hurtige og sikkre Gang og inden vi rigtig mærke det er vi Gamle, Graae have vi jo saa længe været'ndash;Ingeborg Drewsen fore­kommer mig skrøbelig men livslysten som altid'ndash;Gotliebs er flyttet op paa Nørregade704 i Fru Hødts Gaard, Arthur har ingen Ansættelse og Carl Prise faar ingen Roller.

Jeg har læst Henrik Ibsens sidste Arbeide » De Unges Forbund« – Jeg tror den befindes kjedelig, jeg synes den er ypperlig'ndash;Træffer De paa den705 saa læs den. Den stakkels Bergsøe er atter lidende, dog forhaabentlig, ikke saa alvorligt som tidligere, han skulde have været med »Sjælland« til Suez Canalens Aabning og var om Aftenen hos os og fortalte om Alle sine Forberedelser og havde samme Dag været ombord for at bringe alle sine Sager ned i det lille Lukaf som var ham tilstaaet. Han havde med Fortviv[l]else erfaret at man havde isinde at lægge en Missionær ind til ham for at dele den knapt tilmaalte Luft med ham og saae i Aanden alle de gruelige Følger heraf, da han om Natten følte sig syg og den næste Dag maatte Jonas hele Dagen løbe om for at tilintetgøre hele Reiseplanen og tilsidst gaa ombord og hænte Alle hans Ting hjem.–Peter Hansen gaar over Land til Suez'ndash;Bille har havt flere høist smertefulde Anfald af Nyresteen men er nu ret flink igjen.–

Det er mærkeligt saa let som et Ark Papir bliver fuldt, nu er jeg ved Enden, derfor Lev vel kjere Andersen og skriv snart'ndash;

Deres

Jette Collin.

[I Margen:] Mange Hilsner fra Børn og Christians'ndash;Lottoriet skal nok blive passet !

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost