Dato: 24. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Melchior
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg den 24 Sept 1869.

Kjære Fru Johanne Melchior! Før jeg reiser ud af Landet maa jeg dog, gjennem Brev, række Dem venligt Haanden og sende Hilsen til Dem, Mand og Børn, hele Familiekredsen heelt op i Teglgaarden, derhen skal jeg sende Brev om ikke lang Tid. Den 10de reiste jeg, som De veed, fra Kjøbenhavn og kom om Aftenen lidt efter 8, til Basnæs, her ventede mig, til min Overraskelse, atter stor Festlighed, en Gjenklang af Festen den 6te Sept; Fru Scavenius havde ud for Borgbroen ladet opreise en stor, smuk Æreport med Danebrogs Flag og brogede Lamper. Selv modtog hun mig med en heel kjendt Kreds fra Omegnen, her var Familien fra Borreby, alle Grev Holsteins fra Holsteinborg & og i Haven blev afbrændt et meget smukt Fyrværkeri hvor mit Navn ikke savnedes. Grev Holstein talte saa hjerteligt og godt, i det min Skaal udbragtes af ham. Jeg blev en heel Uge paa Basnæs, tog saa i tre Dage til Holsteinborg hvor milde Øine og varme Hjerter mødte mig. Jeg havde to deilige Værelser, som jeg kunde ønske mig Mage til, i Kjøbenhavn, saa hyggelige og saa vel udstyrede, dertil var her den smukkeste Udsigt over Haven og Stranden, heelt ud forbi Glænø. Det var imidlertid et meget stormende Veir under hele Opholdet og heller ikke godt igaar, da jeg gik over Beltet og kom til det gamle Glorup, hvor jeg er vel modtaget og godt indqvarteret. Søndagmorgen reiser jeg her fra, og dersom jeg ikke bliver et Døgn i Frederitcia, da er jeg allerede Søndag aften i Hamborg for snarest at reise over Dresden til Wien. Der haaber jeg poste restante at finde et lille Brev fra Dem, i det mindste i Løbet af næste Maaned, at jeg dog kan høre lidt om den kjære Melchiorske Familie i Kjøbenhavn, om mine Venner Sally, Poul og deres Søskende. - Vil De ogsaa bringe Thea og hendes Brødre Hilsener og seer De Deres Onkel Henriques, da ham og hele Familien paa Petershøi hjerteligst "god Dag!" snart skriver jeg.

Fra Deres Moder fik jeg forleden et rart Brev fra Vevay, derhen har jeg allerede sendt to Breve; meget glæder jeg mig til at vi skulle mødes i Mentone den kommende Juletid. Gid nu at den kjære Anna der vinde sin Sundhed igjen; jeg vil haabe det. Lev hjerteligt vel.

Deres hengivne ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad