Dato: 22. september 1869
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 22 Sept. 1868 [!]

Kjære Hr Etatsraad!

Ja visselig have vi alle her fulgt den skjønne Fest i Kjøbenhavn med den inderligste Deeltagelse og Glæde. Jeg er nu dobbelt tilfreds med, at vor, Fest ikke blev udsat til iaar, ligesom det jo ogsaa i sig selv er naturligst, at Festen for Ens Ankomst til det Sted, hvor Forsynet har beredet ham en ny Livsvei, holdes der, hvortil han kom, og ikke der, hvorfra han udgik, skjønt jeg vil tilstaae at for den selv, der seer tilbage paa et saa betydningsfuldt Vendepunkt i Livet, ligger det ligesaa nær at tænke paa det, hvorfra han førtes over til det Nye. Ja det er et stort Livs-Eventyr, der ligger mellem disse Aar, og skjønt er det at see, hvorledes De i levende Tro og Tak seer tilbage over Guds Førelser: han føre Dem ogsaa i den Deel, som endnu Fremtiden dækker, i Naade og Velsignelse !

Det er mig underligt at vide Dem saa nær og dog ikke at faae Dem at see: jeg skal paa Fredag tiltræde en Visitatsreise i Egnen af Middelfart; men fra det publiqve Livs Standpunct beklager jeg ikke saameget, at jeg saaledes ikke kan tilskynde Dem til at læse for os her i Odense; - thi endnu er vort offentlige Liv ikke kommen i vintersaisonens Ro; navnlig har vor gode By idag været Skuepladsen for en saadan Valgkamp, at der vil behøves flere Dages Hvile derefter, og i det Hele er Byen ikke samlet endnu fra Reiser og desl. Naar De derimod til Foraaret vilde komme her, troer jeg, at Alt vilde være bedst arrangeret. Jeg haaber derfor, at De vil underrette mig om, naar De kan komme, og jeg skal alene bede Dem iagttage det Ene, at det ikke maa blive i de to Paaskeuger.

Vor Valgkamp endte med Fornuftens og Besindighedens Seir over en opflammet national-politisk Begeistring; Kock lagde en saa stor Dygtighed for Dagen, at han vandt en glimrende Seir.

I mit Huus er, Gud skee Lov! Alt nu vel, og med Glæde er Deres venlige Hilsen modtaget og gjengjældes hjerteligen af dem, som ere tilbage. Maa jeg bede Dem bringe Deres ædle Vært min ærbødige Hilsen, som ledsages af Ønsket om at han maa snart gjenvinde den Sundhed, der ikke før pleiede at svigte. Lev vel!

Deres hengivne

C. T. Engelstoft.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus