Dato: 22. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

630. Til E. Collin.

Holsteinborg den 22 Sept 1869.

Kjære Ven!

I Dag, strax paa Eftermiddagen forlader jeg Holsteinborg hvor jeg ret har følt mig hyggeligt og hjemme. Denne Gang beboede jeg to store Væ­relser med Balkon ud til Haven og med den deiligste Udsigt over Glenø og Havet. Greven og Grevinden have ret viist mig stor Opmærksomhed og Deeltagelse, det er gode, kjærlige Mennesker og Børnene, jeg har jo her en rar, forstandig Gudsøn, hænge ved mig. Jeg tager nu til Glorup, men bliver der ikke længer end til først kommende Søndag morgen, da er det min agt699 at reise over Fredericia, hvor jeg maaskee bliver et Døgn, men det er uvist, og tager lige til Hamborg.

Hvad nu Breve til mig angaaer700, da holder jeg mig til Deres vante Ven­skab for mig at disse, af Posten i Kjøbenhavn, maa afleveres til Dem, (i Dronningens Tvergade); jeg skriver imorgen til Posthuset derom; vil De da være saa god, naar De ikke tydeligt af Udskriften seer fra hvem Brevet kan være, at aabne samme'ndash;jeg giver Dem min Fuldmagt her til, som De har den til at hæve de Penge der kunne blive at hæve for mig,– og da sende mig de Breve der ere værd at sende, De vil altid vide hvor mit Opholdsted er. Nu antager jeg at de første Breve sendes til Leipzig poste restante eller til Dresden poste restante; fra et af disse Steder vil De er­holde Brev fra mig og videre høre om Reise-Routen.–Hr Mørk som boer bag Hovedvagten og handler med Ordensbaand har »paa Anmodning af Hr I Collin«, sendt mig en Alen Baand til Commandeurkorset. Jeg veed ikke om det er blevet betalt, maa det skee og De er saa god at skrive Ud­læget ind i vort Mellemværende.–Til Fru Lund, Malerens Kone, som paa min sjette September var saa venlig at glæde mig med en deeltagende Skrivelse sender jeg her et lille Brev, jeg antager at hun endnu er i Helle­bæk; at De selv er der med Familie, antager jeg, og lader derfor min Skri­velse adressere der hen, Postmesteren i Skjelskjør har vel Besked om De skulde være afreist.–Der maa have været interesant at boe hvor De boer i Hellebæk, i disse stormfulde Dage, jeg gad nok have seet Søerne der, her rullede de ganske praktfuldt uagtet Glenø strækker sig lidt ud med Læ. Fra Udlandet skriver jeg Deres Kone til, nu kun min hjerteligste Hilsen til hende, Louise og Jonas. Tak endnu engang for al Deres Deeltagelse og Hjertelag i Festen den 6te September.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost