Dato: 21. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Thorning Engelstoft
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 21 Sept 1869

Kjære Hr Biskop Engelstoft!

Atter igjen har jeg oplevet deilige, velsignede Dage; min sjette September! er af Vennerne blevet feiret saa smukt, De har læst derom i Aviserne og jeg veed det, læst med Deel­tagelse. Som en Afspeiling af denne Fest var Modtagelsen paa Basnæs2, hvorhen jeg kom den 10 September, .derfra er jeg taget over til Holsteinborg og agter nu i morgen tidlig at begynde min Reise til Udlandet; jeg kommer senere afsted end jeg har tænkt og vilde til en bestemt Tid træffe sam­men med Landsmænd i Udlandet; imidlertid lægger jeg dog Veien over Glorup, hvor jeg ikke har været et Par Aar, der indtræffer jeg overmorgen Formiddag samtidig med at De modtager dette Brev. Søndag tager jeg derfra og gaaer gjen­nem Fyen og HertugdølllVlerne; Gjerne var jeg blevet et Døgn i Odense, men uagt_t jeg ikke fra nogen Side er blevet bedet om at læse her paa Gjennemreisen, antager jeg dog at det vil ske e saa snart jeg opholder mig der en Dags Tid, saa nødigt siger jeg nei, men det vil dog udsætte Reisen .et Par Dage og derfor troer jeg det er rigtigst denne Gang at flyve den kjære Fødeby forbi og da gjemme Læsningen til min Hjemkomst, da kan ogsaa denne bedre være forberedt, Jeg troer ikke at Nogen bestemt venter mig nu for at læse. Jeg skriver dette for at ikke De og Deres skulle undre sig over at jeg "uden Hilsen og god Dag" flyver forbi, men Tiden skynder paa og jeg maa slippe den Glæde at samles med alle de kjære Venner og Veninder jeg har i Fødebyen. Vil De venligt hilse hvem De træffe paa, særligt min unge Ven Just Thiele, som jeg gjerne havde seet.

Til Nytaar kommer et nyt Hefte Eventyr og Historier3, som jeg skal paalægge min Boghandler at sende Dem. Deri ere de Historier, jeg læste i Studenterforeningen den 4 Sept. da Studenterne hædrede og glædede mig med at give min Buste Plads i "Foreningen", netop halvtredsindstyveaars Da­gen da jeg forlod Odense. Ja, tilvisse mit Liv er et deiligt Eventyr, og tidt spørger jeg, hvo_for mon Gud er saa uende­lig god mod mig. - J eg veed nu slet ikke om dette Brev naaer Dem i Odense medens jeg er paa Glorup, eller om De maaskee er der i min Nærhed. Deiligt var det om dog Tilfældet førte os sammen, eller jeg hørte fra Dem.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

E. S

Hjertelige og ærbødige Hilsener til Deres fortræffelige Frue og den hele Kreds.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus