Dato: 16. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk, engelsk.

Basnæs near Skelskor, Denmark.

September 16,1869.

My dear and excellent friend:

Finally, after busy and festive days I am staying in peace and quiet here at lovely Basnæs before I start my journey abroad. Here I have got your latest letter in which you tell me that you received the two stories, "What Happened to the Thistle" and "&Chicken-Grethe's Family," and that both of them are to come out in The Riverside for October and November. Thus I am able in mid-November to give these two stories to my Danish publisher, so that, together with a couple of others printed earlier, they can be published here in Copenhagen towards Christmas. This, then, is a clear and definite agreement, before I accept your honorarium. A letter which you sent me some time ago, indeed with the steamer "Germania" which was lost, has also come to hand recently, inasmuch as the mail pouch has been recovered by divers.

My anniversary party of September sixth exceeded my expectations by far and was a particularly happy occasion. As early as September fourth, the fiftieth anniversary of the day that I left Odense, I was honored by the students, who placed my bust among those of men who had significance in our literature, which have their place in the Student Society building. September sixth, the day of arrival in Copenhagen, was for me a festive occasion that I shall never forget. Under separate cover I sent to you immediately three different daily papers of ours, from which you may learn in detail the whole course of the beautiful festivities. On the following day I was with his Majesty, the King, who had already last year bestowed upon me the title of "Councillor' of State," and who now honored me with the Commander' s Cross of the Order of Danebrog. I was received by both the King and Queen with unending kindness and sympathy. The same was the case with the Crown Prince and Crown Princess. Her Majesty the Queen Mother was so gracious as to send me hearty greetings in her own hand. All manner of people from all classes of society have shown their kind feelings towards me and given me all this joy! Yes, I am indeed a child of fortune, and my life the most beautiful adventure that God has graciously given!

On Friday I left Copenhagen and came out here to the country seat of Basnæs. Like an afterglow of my festivities in the city was the lovely welcome which beamed here. I arrived in the evening, and before the bridge of the castle I saw erected a large and beautiful triumphal arch with decorated lights and with Danebrog waving. The wife and family of the estate, with several from the nearest country seats received me; Count Holstein-Holsteinborg made a handsome speech; and out in the park attractive fireworks showing my name were set off; and the many country folk gathered there greeted me with a resounding "Hurrah!" All of this is indeed quite too much kindness to show to one person, though it does not make one vain, but rather tender, reflective, and humble.

Towards the end of the week I shall go for a couple of days' stay to Holsteinborg and from there for a similarly short stay, to Glorup in Fyen for a visit with Count Moltke-Hvitfeldt, whose name you will recognize from the continuation of The Story of My Life. After that I shall proceed southward without delay via Dresden to Vienna, and further on later. I shall now ask you, dear Mr. Scudder, after receiving this letter, to send your letters, as well as the copies you are providing me of The Riverside Magazine, to Copenhagen as usual, but addressed in care of Councilor of State, Mr. E. Collin, 51 No. 19 Dronningens Tvergade. He will always know where I am, and through him I will be able to receive same most quickly and surely.

It is not long ago since I had the great pleasure of receiving a cordial letter from the publisher, Mr. Hurd. The letter had indeed been on the way somewhat longer than it usually takes for letters. Enclosed with it was his photograph which I am very happy to have. It gives me a good idea of his fine manly presence. Give him my heartfelt thanks. Meantime I have written to him the day before yesterday, written in English with the help of a friend, and enclosed in my letter the most recent photograph of myself. I hope that it has reached him before or at least as early as this letter reaches you. Extend to your family and my friends unknown to me the most hearty greeting from

y our grateful, devoted

H. C. ANDERSEN

P.S. Kindly remember to see that Longfellow and Marcus Spring each receive a copy of my writings, and that I get a few for myself in Copenhagen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Basnæs ved: Skjelskjør. Danmark.

16. Sept. 1869

Kjære, fortræffelige Ven! Endelig, efter travle og festlige Dage, er jeg, før Afreisen til Udlandet, i Ro og Hvile her paa det smukke Basnæs; her modtog jeg Deres seneste Skrivelse hvori De mælder mig at De har modtaget de to Historier Tidselen og Hønse-Grethes Familie og at begge ville udkomme i the river side i Octobet og November; jeg kan altsaa midt i November give disse to til min danske Forlægger at disse, med et Par andre tidligere trykte, kunne udkomme her i Kjøbenhavn mod Julen, dette er jo reen og tydelig Aftale, før jeg modtager Deres Honorar. Et Brev De for længere siden sendte mig, netop med Dampskibet Germania som forulykkede, er ogsaa i de sidste Dage kommet mig ihænde i det Brevsækken er taget op af Dykkere. Min Fest den sjette September var over al min Forventning storartet og særdeles lykkedes! allerede deri 4. Sept., den halvtredsindstyveaarige Dag siden jeg forlod Odense, hædredes jeg af Studenterne, de gav min Buste Plads mellem Busterne af vor Literaturs betydende Mænd som ere opstillede i Studenterforeningen. Den 6. September, Ankomstdagen til Kjøbenhavn, var den mig uforglemmelige Fest; jeg har, i Krydsbaand, strax sendt Dem tre forskellige af vore Dagblade, af hvilke De udførligt kan erfare hele den smukke Festlighed; Dagen derpaa var jeg hos Hans Majestæt Kongen, der alt ifjor forundte mig Titel af "Etatsraad" og nu hædrede mig med "Danebrogets Commandørkors"; jeg blev saavel af Kongen som Dronningen modtaget med uendelig Godhed og Deeltagelse; det samme var Tilfældet hos Kronprindsen og Kronprindsessen; hendes Majestæt Enkedronningen forundte mig en egenhændig hjertelig Lykønsknings Skrivelse, alle Mennesker i alle Samfunds Klasser, have viist mig Hjertelag, og undt mig al den Glæde! Ja, jeg er tilvisse et Lykkens Barn og mit Liv det deiligste Eventyr givet i Naade af Gud!

I Fredags forlod jeg Kjøbenhavn og kom herud til Herresædet Basnæs; som en Efterglands af min Fest inde i Byen lyste herude et deiligt Velkommen. - Jeg indtraf om Aftenen, og saae foran Borgbroen opreist en stor smuk Æreport med brogede Lamper og vaiende Danebrog. Gaardens Frue og Familien, med flere fra de nærmeste Herresæder modtoge mig; Grev Holstein-Holsteinborg holdt en smuk Tale, og ude i Haven blevafbrændt et smagfuldt Fyrværkeri, hvor niit Navn straalede; de mange forsamlede Landboer bragte mig et rungende Hurra! - Det er tilvisse - altformeget - godt for et Menneske, dog sligt gjør ikke forfængelig, men blød; eftertænksom og ydmyg.

Ved Ugens Slutning tager jeg et Par Dage til Holsteinborg og derfra, i en lignende kort Tid, til Glorup i Fyen for at besøge Grev Moltke-Hvitfeldt, hvem De vil kjende fra Fortsættelsen af mit Livs Eventyr, da reiser jeg snarest syd paa, over Dresden til Wien og siden videre. Jeg beder Dem nu, kjære Hr Scudder, at, efter Modtagelsen af dette Brev, sende Deres Breve, ligesom det Exemplar De sender mig af "Riverside Magazin", som sædvanligt til Kjøbenhavn, men adresserede til: "Hr Etatsraad E. Collin, No. 19 Dronningens Tvergade", han er altid underrettet om hvor jeg er og ved ham vil jeg da snarest og meest sikkert erholde samme. Det er ikke lang Tid siden at jeg til min store Glæde modtog et hjerteligt Brev fra Hr Boghandler Hurd, Brevet havde iøvrigt været noget længere underveis end Brevene ellers pleie; i samme var lagt hans Portræt-Kort, som ret glæder mig at eie. Jeg har ved det en Forestilling om hans smukke mandige Skikkelse; bring ham min gjentagne Tak; jeg har imidlertid i forgaars skrevet ham til, skrevet paa Engelsk, ved en Vens Hjælp, og i mit Brev lagt det nyeste Portrætkort af mig, jeg vil haabe at det er naaet til ham tidligere eller samtidig med at dette Brev naaer Dem.

Bring Deres Familie og mine mig ukjendte Venner de hjerteligste Hilsener fra Deres takfyldte, hengivne

H. C. ANDERSEN

E. S. De er saa venlig at erindre at Longfellow og Marcus Spring erholde hver et Exemplar af mine Skrifter og jeg selv et Par til Kjøbenhavn.

Til Hr. HORACE E. SCUDDER Esq.

Tekst fra: Solveig Brunholm