Dato: 15. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 15 Sept: 1869.

Kjære fortræffelige Ven!

Iaftes modtog jeg Deres venlige, kjærkomne Brev; tak for hver god Tanke for mig og al det Venskab De og Deres Frue i saa rigt Maal forunder mig. Ved min Afreise fra Byen kom jeg med en Bøn til Dem, som De lovede at opfylde, den, at De vilde gjengive paa Engelsk, et Brev jeg her lægger ved til min amerikanske Boghandler. Tør jeg ikke nok haabe at erholde det til Mandag og adresseret "Holsteinborg ved Skjelskjør". De er nok saa elskværdig at skrive det rigtigt tydeligt saa at jeg, der ikke er stiv i det Engelske, kan læse og afskrive rigtigt Ord for Ord, eller gjøre mig det saaledes at jeg kan sende Deres Afskrift og kun tilføie derunder mit Navn. Kladen, eller om jeg rettere maa kalde det, min danske Original, beder jeg om maa følge med til mig. Alt dette tør jeg jo nok bede Dem om? Af "Dagbladet" har De vist seet at ved min ModtageIses Fest her paa Basnæs, havde Sangforeningen fra Skjelskjør villet beære mig med Besøg, men ikke kom da der kun var sendt een Vogn efter dem, denne var imidlertid een der rummede Plads til 12 Personer, siger man, men Antallet af Sangere var større.

Vil De hjerteligt hilse Deres Kone og Børn, Redacteur Billes og Asger Hammerik, ligesom ogsaa Frøknerne Price, Professor Høedt og Hr Magnus. Seer De den af Deres Brødre, hos hvis Frue Kammerjomfruen paa Basnæs tidligere havde Tjeneste, da vil De hilse fra hende, hun har det godt og taler altid med varmt Hjerte og Taknemlighed om Familien Henriques. Lille Marie skal fa ae et Brev fra mig naar jeg er ude i den vide Verden, siig hende nu at hver lille flyvende Fugl, Sommerfuglene med, bringe hende et venligt god Dag! - Snart ere De inde i Byen, der, vis a vis min gamle Bolig, søger min Tanke Dem.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 227-29)