Dato: 11. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

626. Til E. Collin.

Basnæs ved Skjelskjør den 11 Sept 1869.

Kjære Ven !

Endeligt er jeg da i Ro og Hvile, det jeg saa høfligt trængte til! Tak for Deres hjertelige Deeltagelse, nu og i mange Aar. Gid at Deres Forældre havde oplevet min Fest, hvor smuk og vellykket var den! De veed ogsaa hvor naadigt Kongen og Dronning [en] modtoge mig paa Bernstorf, Hans Majestæt førte mig selv om, og da jeg tog bort beordrede at een af hans Vogne førte mig til de unge Folk i Charlottenlund, jeg spiiste Frokost med al dem og begge vare saa glade, saa naturlige og gode. I mit Hjem fandt jeg i en egenhændig Lykønsknings Skrivel[se] fra Enkedronningen, Torsdag Formiddag kjørte jeg derfor til Sorgenfri, hvor jeg blev hjerteligt modtaget og inde hos Enkedronningen selv blev Frokostbordet dækket for mig. Vi talte længe sammen om gammel Tid og nu; hvor var hun mild og deeltagende; flere Gange stode Taarerne i hendes Øine. Da jeg tog bort gav hun mig en Æske fyldt med deilige Druer fra Drivhuset og lod mig kjøre til Stationen.

Igaar Klokken 12 forlod jeg Kjøbenhavn, der vare flere Venner ude at sige mig levvel, gamle Thiele, Bloch, Eckard, Scharff, E. Bøgh etc. Det var en langsommelig Fart i en trykkende Varme, jeg blev som halv kogt og kom først efter Klokken 5 til Korsøer, træt og søvnig; Vognen fra Basnæs ventede mig og jeg indtraf der lidt efter 8. I den forreste Gaard vare mange Mennesker og foran Broen stod reist med vaiende Danebrog en stor Æreport belyst af brogede Lamper. Paa Trappen blev jeg modtaget af Fru Scavenius og hele Familien fra Borreby, (gamle Fru Castenskjold født Olsen var der med), Grev Holsteins fra Holsteinborg, desuden flere Præster og Bekjendte fra Omegnen; de havde ikke kunnet komme til min Fest i Kjøbenhavn og feirede den nu her. Grev Holstein holdt en smuk Festtale og i Haven afbrændtes et nydeligt Fyrværkeri; mit Navn lyste i vexlende Farver, Raketterne fløi ud over Søen, det var en ganske deilig Aften, men hvor var jeg træt. Efter Klokken elleve kom jeg tilsengs og sov da næste Morgen til Klokken 9 1/2. Jeg bliver her paa Basnæs Ugen ud, tager derpaa nogle Dage over til Holsteinborg; Breve til mig, gaae for begge Steder, over Skjelskjør. Vil De ikke nok sende mig her en Ting jeg har glemt at kjøbe, jeg tænker at De faaer nok Jonas til at besørge det og da sende mig samme enten til Basnæs eller Holsteinborg, nemlig en Alen Ordensbaand til Commandeur Korset at bære om Halsen, det jeg har vil ikke længe kunde holde sig reent og da har jeg intet nyt og er uvis om at kunne faae det ude. Breden veed jo Sælgeren, Hr Mørk som boer lige bag ved Hovedvagten. De skriver nok Penge?Udlægget op!–Hils nu hjerteligst Deres Kone, samt Louise og Jonas ! bring Fru Lund en Hilsen[;l hun skal om ikke længe faae Brev fra mig. Veiret er jo nu deiligt! Fra Holsteinborg tager jeg et Par Dage over til Grev Moltke paa Glorup og da, ud i den vide Verden.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost