Dato: 6. september 1869
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 6 Septbr. 1869.

Min kjære, af Alle hædrede, og Meest af Vor Herre udmærkede Ven! modtage ogsaa paa denne Dag en hjertelig Hilsen fra Holsteinborg. Jeg er vis paa at Taknemmelighed, Begeistring og alle andre ædle Følelser vilde, i Forening fra en vid Kreds, reise Dem en levende Mindesteen som et aandeligt og aandrigt Tilbageblik paa de halvhundrede Aare-Mile der idag sætte Skjæld paa Deres Livsvandring! – Guds Aand hvile over Deres kommende Dage og Vor Herres Kjærlighed skjenke Dem kjære Etatsraad saamegen Glæde som Deres trofaste Venner saa inderligt haabe for Dem!

– Med sand Paaskjønnelse takker jeg for Deres kjære Brev; det var den første Meddelelse jeg modtog om hvad der idag foregaaer, om den Betydning denne Dag har! – Tillad mig naar De vender tilbage fra det nu forestaaende længere Ophold i Udlandet, da at have henlagt en lille Ting i Deres Hjem – enten hos Dem selv eller hos Venner, hvortil jeg nu beklager ikke at have faaet Tid219.

Men jeg vil nødig føle mig udelukket af den Kreds der idag paa saadan synlig Maade ogsaa ønske at gratulere "Geburtsdagsbarnet" – Ynglingen H. C. Andersen – og trøster jeg mig ved det Haab at jeg kan have den Fordeel at faa at vide hvad de Andre have bragt og saaledes, om det end kun bliver en Ubetydelighed, dog at undgaae at bringe Dem Doubletter. Ved at see Deres nærmeste Reiseplan, frygter jeg at De ikke faaer Tid dennegang at besøge os, og Fru Scavenius talede igaar om at hun desaarsag venter Dem snart. Men saa vil De dog nok tillade os at besøge Dem paa Basnæs, da jeg jo veed at De ikke paa Besøg holder af at kjøre her over. Jeg selv er altid svag, men mine elskede Børn ere raske Gud skee Lov og det er en velsignet Høitid igjen at være hjemme.

Med Mand og Børns hjerteligste Hilsen sendes et varmt Haandtryk fra

Deres hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus