Dato: 30. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 30 August 1869

Kjære Fru Melchior!

I denne Morgen var jeg i Deres Hjem paa Amagertorv og hørte at De vare vel komne til Fastlandet! mon nu dette Brev naaer Dem i Frankfurth? Med Tankerne fulgte jeg Dem over Søen og var glad ved om Aftenen at Vinden lagde sig og jeg antager at Overreisen har været uden Søsyge. Humeuret haaber jeg nu har løftet sig hos Dem Allesammen, og den kjære Anna begynder vel at glæde sig ved det Nye hun seer. Paa Afreise-Dagen var mit Sind meget bevæget, jeg kom, som De veed, fra Jørgensens Begravelse, jeg var særligt opfyldt af Erkjendelse af den mageløse Godhed Deres Svoger Moses har viist den unge Mand. Jeg følte Trang til om Aftenen at have skrevet ham til og udtalt mig, men jeg opgav det da jeg veed hvor fiinfølende Deres Svoger er, jeg frygtede at han ikke vilde synes om det, men i mit Hjerte ønskede jeg: "Gid jeg havde gjort det Gode i Verden, han har gjort, saa havde jeg dog udrettet Noget!" At jeg saa sjældent talte til ham om Jørgensen var i Sandhed ikke af Mangel paa varm Deeltagelse, men af Forlegenhed over al den mageløse Godhed han viiste ham i Ord og Gjerning! Igaar tog jeg ned til Hellebæk for at besøge Collins; Veiret som i Morgenstunden var særdeles smukt, slog om da jeg naaede Helsingøer kom en kold vaad Taage, som jeg maatte kjøre i til Hellebæk, det blev et koldt blæsende Veir, jeg frøs paa Tilbageveien og er i Dag forkjølet, som ængster mig i Anledning af Festen paa Mandag.

Fra Collins har jeg mange Hilsener til Dem. Det bliver imidlertid iaar det sidste Aar de boe derude hvor de boe. Hauchs have kjøbt den smalle Grund lige for deres Vinduer og vilde der opføre et Landsted, og Resten af Strækningen faaer et høit Plankeværk, saa at aldeles hele Udsigten fra alle Collins Vinduer er lukket. Fiskerne derude miste deres vanlige Tørrepladser til deres Garn og have klaget, men det hjalp ikke, det er nok Moldenhauer der er Skyld i at Hauch fik Grunden. - Hjorts Breve ere nu udkomne; han har deri optaget de Par Ord jeg skrev ham til:

"Velbaarne Hr Professor! For den Velvillie Deres Brev til mig udtaler, sender jeg min Tak, ærbødigst H.C.A.", ogsaa et Brev fra Hauch skal der være hvori Hauch siger at han ikke mere vil skrive ham til, da han ikke vil see sine Breve trykte. Jeg har ikke læst Bogen.

Paa Casino skal opføres mit Stykke "Paa Langebro", men først efter min Afreise. Phister ligger syg, Rosenkilde vil næppe endnu i denne Saison komme paa Theatret. Hele den lærde Congres skal være indbudt til Festforestillingen paa Onsdag, Bournonville har oversat sit Program til: "Valkyrien" paa Fransk for at de Fremmede kunne forstaa Forestillingen. H.M. Kongen har tildeelt Præsidenten fire af sine Vogne, siger man, til Afbenyttelse under Opholdet her for at Gjæsterne kunne see sig om i Egnen. Lad mig nu, naar De naaer Montreux, faae et lille Brev, send det kun til Kjøbenhavn, er jeg borte skal de paa Kontoiret vide hvor det finder mig, enten paa Basnæs eller Glorup. Jeg har lidt febril Fornemmelse ved Tanken om Festen; gid at jeg nu snart var paa Reise og snart hørte at De og Deres have det godt. Hils hver især hjerteligst.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad