Dato: 22. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Peters Høi ved Klampenborg den 22 August 1869.

Kjære, fortræffelige Fru Grevinde!

Forleden da jeg var inde i Byen, havde jeg den Glæde at tale med Hr Greven, som fortalte mig at Deres Naade og den kjære Bodil igjen vare i Hjemmet paa det gamle hyggelige Holsteinborg. Gid at De nu ret begge maa føle Dem vel, gid at hele Kredsen om Dem have det godt og glædeligt. Jeg har levet temmeligt stille i dette Aar; jeg var en tre Uger paa Basnæs, tog saa til Byen og fløttede da ud paa det venlige »Rolighed« hos Familien Melchiors; de velsignede, gode Mennesker, vare, som altid mageløst elskværdige mod mig og meer en [d] een Digtning er bragt paa Papiret: jeg kunde ret ønske at læse for Deres Naade og Børnekredsen: "Hønse-Grethes Familie" og "Hvad Tidselen oplevede"217.

For otte Dage siden forlod jeg Melchiors Huus da Familien, paa Grund af den ene Datters Svagelighed, overmorgen reiser til Madera hvor de blive til Mai 1870; jeg er taget ud paa Strandveien, hos Henriques og agter imorgen at komme til Kjøbenhavn for at blive der min Fest over218. Ja, den 6 September er det netop iaar 50 Aar siden jeg som Dreng kom til Kjøbenhavn, det er en Mærkedag for mig, og flere af mine Venner ønske at jeg er da samlet med dem, men Dagen derpaa, om Gud vil, er det min Agt at flyve til Udlandet, over Dresden og Wien til Norditalien og Syd-Frankerige, der vil jeg overvintre og bliver saaledes, efter min Bestemmelse, borte til sidst i Mai næste Aar. Paa Udreisen er Fru Scavenius saa elskværdig at ville jeg endnu engang aflægger et Besøg paa Basnæs, jeg bliver kun faae Dage, ogsaa i Odense har jeg tænkt at blive nogle Dage; jeg faaer vel at høre hvorledes det staaer til paa Holsteinborg, maaskee forundes det mig at see alle Kjære der, men skeer det ikke, og jeg lever, vil De jo nok tillade mig et Besøg det kommende Aar, naar Blomsterne skyde op og ønske sig i Bouquetter til dem som have Øine og Hjerte derfor. Hils paa det hjerteligste Hr Greven og alle Børnene!

Deres taknemlige, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus