Dato: 21. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

624 Til E. Collin.

»Petershøi« den 21 August 1869.

Kjære Ven !

Det er en uendelig lang Tid siden jeg saae og talte med Dem. For Øie­blikket er jeg, veed De, paa »Petershøi« ved Klampenborg, men her fra tager jeg ind til Byen Onsdag-Middag og boer, til min Afreise, i Hotel d Angleterre. Melchiors reise næste Torsdag, først til Berlin for at tale med Dr Traube, og derfra, rimeligviis til Madera. Igaar var jeg i Byen til stor Fest paa Skydebanen. H. P. Holst feirede sin Pleiedatter Ernestes Bryllup med Sangeren Hr Christophersen; jeg unskyldte mig ved den lange Vei og at jeg stadigt har ondt i Øinene, men fik igjen en saa indtrængende ven­t Indbydelse at jeg ikke kunde blive borte. Localet derude har jeg aldrig Enten om, dog kom jeg nogenlunde i Stemning og havde Fru Nyrup til bords, hun var meget behagelig og naturlig. Holst udbragte en Skaal for mig som den ældste af hans Venner der, berørte de »naturlige688 Svingninger« som kunde og maatte indtræffe mellem to Poeter, og fremhævede delpaa en Deel Godt og Smukt og endeligt talte han om min forestaaende 50 Aars Fest, stillede mig som den der »efter Holberg og Heiberg« havde det be­tydeligste satiriske Talent og ved det revsede Daarskaben. Phister kom hen til mig og sagde bevæget varme Ord, jeg bør tro at han meente dem, han trykkede et Kys paa min Kind, jeg stod vistnok for kold og noget flau derved og Feilen er tilvisse paa min Side; før Festen var ude listede jeg mig fra Bordet for at naae betids Bane toget og var halv ti hjemme paa »Peters­høi«; her talte Hr Henriques til mig om min Fest, jeg bad ham689 om at jeg maatte være uvidende om det Hele, kun at De og han vare enige, og han sagde at de vare690 saa; deri hengiver jeg mig ganske! Dagen har stor Be­tydning for mig, men gladest er jeg dog om den ikke skaffer »Vennerne« for stor Uleilighed eller Penge-Udgift, see især herpaa!691 Den 7de Sep­tember ønsker jeg at reise bort og blive ude til ind i Mai 1870; om Pengesagerne i denne Anledning er det jeg særligt beder om Deres Hjælp med Hensyn til Ordningen. Jeg vil, og kan jo, anvende 2000 Rdlr ?; disse ønsker jeg saaledes, at De fra Sparekassen giver mig i rede Penge 800 Rdlr, (for de 600 af disse kjøber jeg i Creditbanken Creditbeviser, de to hundrede farer jeg med i rede Penge). Resten af de 2000, altsaa 1200 Rdlr, ønsker jeg stillede saaledes, at jeg ved Deres Omhue, faaer fra Privat-Banken et Creditiv paa disse, altsaa omtrent paa 3600 Frank, der lyde paa et Huus i Wien, Nizza (eller Mentona) og Paris. Da jeg stoler paa Fred, under mit Ophold i Udlandet, anseer jeg disse tre Steder for nok, skulde, som Vorherre forbyde, det ikke blive en Fredens Tid, kan jeg vel senere faae andre Steder at søge til. Dette er jo altsammen tydeligt, overdrevent ud­førligt, som »Adresserne paa Breve fra Andersen«? Hr Thyberg overgiver jeg før min Afreise Manuskriptet til »Fortsættelsen af mit Livs Eventyr«, samt de tre ny Eventyr der gives Reitzel sidst i October til Udgivelse ved Juletid og endeligt de af mine »Ordener«jeg ikke tager med. Penge-Aran­gementet med Privatbanken beder jeg Dem maa være ordnet før den 16te September. Hils Deres Kone og Børn, samt Theodor.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost