Dato: 19. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

"Petershøi", Torsdag den 19 August 1869

Kjære Fru Melchior!

Det er i Dag Torsdag og jeg er ikke paa"Rolighed", snart er ogsaa De og Deres borte derfra, dog haaber jeg at endnu førstkommende Torsdag sees vi derude. Jeg er i Byen Onsdag. Veiret er nu blevet sommerligt; igaar var Aftenen smuk, Maanen lyste hen over Sundet og hvert Blad hvilede. Jeg skulde om Middagen have været hos Etatsraad Suhrs, der vare General Raasløffs og den amerikanske General Fremont med Familie, men hos Deres Broder vare ogsaa Fremmede og jeg blev altsaa her og hørte deilig Sang af Fru Henriette Saloman. Asger Hammerich spillede af sin Opera Hjalmar og Ingeborg, jeg læste Hønse-Grethe og Tidselen. I Dag reiser Frøken Raasløff med General Frimont og Familie til Schweiz. I Dag, paa Formiddagen, gik jeg til Teglgaarden for særligt at hilse paa Frøken Jette, men de vare Alle flyvne ud, Alle søgte til Slottet Rosenborg for der at see gamle Herligheder. Jeg fandt hjemme den unge hamborgske Frue, der sad under de skyggefulde Træer og skrev et Brev paa mange Sider til sin Moder, jeg fik ogsaa et Blad og føiede til dette Ord og Hilsen. Saa gik ned til Fru Johanne hvor Sally tog mod mig med Spørgsmaalet:"Hvad vil Du?" - Jeg svarede "see Dig!" - "Du har jo seet mig!" sagde han ; var forresten meget sød; Hr Poul var nok ude med sin Amme. Jeg talte med den gamle Hr van Dehn, som var meget venlig og hjertelig; han begyndte strax at tale til mig om lille William.

Imorgen er Stads paa Skydebanen, Sangeren Hr Christoffersen forenes med Frøken Erneste Holst. Jeg er indbudt, men kommer ikke, det falder mig lidt for besværligt at komme med Toget saa seent herud. I næste Uge skal den unge Hr Scavenius have Bryllup med Frøken Castonnier. Dersom De, kjære Fru Melchior, veed eller kan skaffe mig Noget at vide om min "sjette September", da siig mig det; jeg har skrevet derom til Fru Collin, men ikke hørt et Ord, med Deres Broder generer det mig at nævne denne Sag. Ak, hvor gjerne fløi jeg ikke nu afsted istedet for at sidde hele 14 Dage inde i Kjøbenhavn. Lad mig vide naar De forlader Byen for at gaae til - Berlin. Fru Bille har jeg besøgt, lille Anna laae endnu, efter et Spring ned af en Høi, hvor hun har stødt Benet. Fru Michaeli synger paa Klampenborg Løverdagaften, der tage vi nok alle hen. Den kongelige Familie besøger Konserten, siger man.

Frøken Sophie Melchiors Bouquet, ligesom Deres, staaer endnu frisk. Jeg sendte Hilsener ind med hendes Forældre, om de ere bragte til "Rolighed" veed jeg ikke. Hvorledes gaaer det med Indpakningen? Mine Sager staae dog ikke i Veien; de komme jo ved Leilighed ind i Gaarden paa Høibroplads. Ung-Anna har det vel ret godt nu det er varmt, varmt som i - Mentone. Hils hende! hils hver især! Frøken Louise, Harriet og Thea, Sønnerne og Blochs. Hvo mon i Dag sidder ved Bordet; der er neppe Bouquetter i de smaa, lange Glas! men Solen skinner varmt ind i Stuen, til Dem, Deres Mand og hele Kredsen. Et Flor af Hilsener fra mig med hver Solskinsstraale.

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad