Dato: 17. august 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Villa Maria den 17 August 1869

Kjære, fortræffelige Fru Melchior!

Deres Datter, Fru Johanne, som jeg i denne Morgenstund aflægger Besøg, siger mig, at hun med Omnibus, om en Timestid, tager til "Rolighed" og lover at bringe Dem og hele Kredsen min hjertelige Hilsen, men jeg lægger den dog helst ind i Papiret. Det var mig meget tungt igaar at forlade det Hjem De og Deres Mand saa længe have forundt mig, især da der, rimeligviis ligger en lang Skilsmisse for, jeg tør ikke ret drømme om et Møde i Mentone, det vilde være, for mig al for glædeligt. Hovedsagen er at den kjære Anna bliver rigtig sund og styrket. Tak for de smukke Dage De forundte mig og bring Deres Mand min inderligste, taknemlige Hilsen; det er saa tungt ikke at kunde gjengjælde, altid modtage! jeg har dertil iaar en Følelse af at jeg slet ikke har været en underholdende, ret livsglad Gjæst, De har mere end tidligere, denne Gang fornummet det almindelige Menneske; jeg har saa ofte følt mig træt og pirrelig, som man slet ikke bør være i en Kreds som den jeg levede i paa "Rolighed", men De viiste mig den samme Deeltagelse og Venlighed! tro at jeg ret skjønner derpaa.

I Nat sov jeg slet ikke, mange Tanker fløi mig gjennem Hovedet. Veiret er lummert og tungt; jeg er i denne Formiddag, som De seer, gaaet ned til Deres Datter; Sally og Otto toge venligt mod mig i Haven, og her i Stuen ligger Poul paa Gulvet og stirrer paa mig som tænkte han over: "Hvor har jeg dog seet den Skikkelse før?" han viser sine Kunster, hvor stor han er, klapper Kage og peger paa de to nye Tænder, smiler - det er Alt hvad et saadant lille Menneske kan gjøre. Jeg skal hilse! den kjære Emil feirer sit l2te Aar i Dag! hils ham saa varmt og hjerteligt; kunde jeg sætte det i Musik vilde han kunde spille det og selv lægge al sin Følelse derind i. Lev nu hjertelig vel til vi i næste Uge sees, De reise dog neppe Torsdag otte Dage?

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad